TÜBİTAK Bülten / Sayı 183 - Mart 2017 - page 36

36
Bülten
MART
2017
İ z m i r ’ d e A v r u p a B i r l i ğ i – K a r a d e n i z O r t a k Ç a ğ r ı s ı Ç a l ı ş t a y ı D ü z e n l e n d i
2018 yılında, Black Sea Horizon (BSH) kapsamında açıl-
ması öngörülen ortak proje çağrısının dokümanlarının nihaî
hâle getirilmesi amacıyla İzmir’de bir çalıştay düzenlendi.
Hukuki ve idari altyapısının oluşturulması görevinin Kuru-
mumuzca üstlenildiği çağrının, “Akıllı Gelecek İçin Akıllı Mal-
zemeler”, “Kaynak Yeterliliği”, “Çevre ve Sürdürülebilir Tarım”
konularında açılması planlanıyor.
Kurumumuzun da ortağı olduğu Avrupa Birliği uluslarara-
sı işbirliği projesi olan Black Sea Horizon (BSH) kapsamında
açılması öngörülen, Karadeniz Bölgesi ülkeleri ile AB üye ve
asosiye ülkeleri arasında bilim, teknoloji ve yenilik (BTY) iş-
birliklerinin güçlendirilmesini teşvik edecek proje çağrısına
Karadeniz ülkeleri katılacak.
İzmir’de Avrupa Birliği–Karadeniz
Ortak Çağrısı Çalıştayı Düzenlendi
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40
Powered by FlippingBook