TÜBİTAK Bülten / Sayı 183 - Mart 2017 - page 35

35
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK ile Tacikistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi
(Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan - AS RT)
arasında somut ilişkilerin tesisi amacıyla, Türkiye - Tacikis-
tan 9. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı vesi-
lesiyle, Duşanbe’de bir İşbirliği Protokolü imzalandı.
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Orkun Hasekioğlu ve AS
RT Başkanı Prof. Dr. Farhad Rahimi tarafından akdedilen
protokol çerçevesinde, Türk ve Tacik bilim insanları ara-
sında gerçekleştirilecek ortak Ar-Ge projelerine ve ortak
bilimsel/teknolojik etkinliklere destek sağlanabilecek Aynı
zamanda, iki ülke arasında bilimsel ve teknolojik bilgilerin
aktif bir şekilde paylaşımına da imkan sağlanacak.
İmzalanan doküman, TÜBİTAK’ın Orta Asya ve Güney
Kafkasya bölgesine yönelik politikası kapsamında Azer-
baycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Gürcistan
ile kurmuş olduğu aktif ilişkilerin artarak devam etmesi
açısından da büyük bir öneme sahip.
TÜBİTAK-Tacikistan Bilimler Akademisi
İşbirliği Protokolü İmzalandı
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook