TÜBİTAK Bülten / Sayı 183 - Mart 2017 - page 34

34
Bülten
MART
2017
U f u k 2 0 2 0 P r o g r a m ı n ı n F ı r s a t l a r ı O D T Ü ’ d e T a n ı t ı l d ı
TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı ve ODTÜ
Proje Destek Ofisi tarafından, Sosyo-Ekonomik ve Beşe-
ri Bilimler Alanı’nda çalışmalar yürüten akademisyenleri
biraraya getirerek, Ufuk2020 Programı’ndaki fırsatlardan
haberdar etmek ve sosyal bilimlerin Program içerisindeki
yeri ve önemini ortaya koyarak araştırmacıları uluslarara-
sı fonlara yönlendirmek amacıyla, ODTÜ Kültür ve Kongre
Merkezi’nde “Sosyal Bilimler Alanında Araştırma Destekleri
Bilgi ve Tanıtım Günü” düzenlendi.
ODTÜ’nün ilgili fakültelerinden 115 akademisyenin katıl-
dığı etkinlikte, sosyal bilimler araştırmalarındaki yeni eği-
limler ile sosyal bilimlerin çok disiplinlilik ve disiplinlerarası
niteliği üzerinde duruldu ve ODTÜ’nün ulusal ve uluslara-
rası araştırma projelerindeki performansı ele alındı. TÜBİ-
TAK tarafından sosyal bilimler araştırmalarının Ufuk2020
Programı’ndaki yeri ve artan önemi ile ODTÜ’nün program
performansını artırabilmesine yönelik alınması gereken
önlemler ile Avrupa’da önde gelen üniversitelerin bu kap-
samdaki çalışmaları ortaya kondu. Ayrıca, sosyal bilimler
araştırmacılarına yönelik olarak Ufuk 2020 Programı’ndaki
“Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler Alanı” ve “Avrupa Araş-
tırma Konseyi” özelinde sunumlar yapıldı.
Etkinliğin son bölümünde, ODTÜ’de Sosyal Bilimler araş-
tırma alanının geleceğine yönelik bir panel düzenlenerek,
Üniversite’nin dinamikleri çerçevesinde yapılması gere-
kenler üzerine bir beyin fırtınası yapıldı.
Ufuk 2020 Programının Fırsatları
ODTÜ’de Tanıtıldı
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook