TÜBİTAK Bülten / Sayı 183 - Mart 2017 - page 30

30
Bülten
MART
2017
T Ü B İ T A K M A R T E K F i r m a s ı A r g e n o v a T e k n o l o j i S e k t ö r d e B i r İ l k e İ m z a A t t ı
2010 yılında kurulan, 2012 yılında TÜBİTAK Marmara
Teknokent’e katılan Argenova Teknoloji’nin geliştirdiği
“Güvenli Ziyaretçi Karşılama Sistemleri”, sektörde bir ilke
imza atarak, kartlı geçiş sistemleri ile entegre olabiliyor, zi-
yaretçi kaydının bir otomasyon üzerinden yapılabilmesini
sağlıyor. Ürün, birçok büyük ölçekli firmanın bina girişle-
rinde kullanılıyor.
Mobil ve interaktif teknolojiler alanında sektörün en ye-
nilikçi firmalarından birisi olan Argenova Teknoloji, Digital
Signage uygulamaları, Interaktif Uygulama Geliştirme, Mo-
bil Uygulama geliştirme konularında büyük bir deneyime
sahip. Sosyal sorumluk projelerine ve içerisinde faaliyet
gösterdiği girişimcilik ekosistemine katkı sağlamayı ken-
disine ilke edinen Argenova Teknoloji, TÜBİTAK Marmara
Teknokent ile İnovasyonda Kadın ve Demoday gibi ulusal
projelerde teknoloji sponsoru olarak yer aldı.
TÜBİTAK MARTEK Firması Argenova
Teknoloji Sektörde Bir İlke İmza Attı
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook