TÜBİTAK Bülten / Sayı 183 - Mart 2017 - page 25

25
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
BIPM Müdürü Dr. Martin Milton
TÜBİTAK UME’yi Ziyaret Etti
Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu (BIPM) Müdürü Dr.
Martin Milton, gelişmekte olan metroloji enstitülerini kapsa-
yan bir eğitim programı hakkında görüşmelerde bulunmak
üzere TÜBİTAK UME’yi ziyaret etti.
BIPM Uluslararası İlişkiler ve İletişim Bölümü Müdürü Andy
Henson’ın da katıldığı ziyarette, 2014 yılında Ölçüler ve Ağırlık-
lar Genel Konferansında alınan bir karar sonucunda gelişmek-
te olan metroloji enstitülerini desteklemek ve dünya metroloji
sisteminin daha dengeli ve etkin işlemesini sağlamak amacıyla
başlatılan Kapasite Geliştirme ve Bilgi Transferi (CBKT) progra-
mına TÜBİTAK UME’nin sunabileceği katkılar görüşüldü.
Ziyarette, BIPM organizasyonuyla düzenlenen eğitimler ve
ortak araştırma projeleri ile yürütülen program çerçevesinde
TÜBİTAK UME’nin sunduğu, gelişmekte olan ülkelerin met-
roloji enstitülerinin personeline 1 ile 3 ay arasında değişecek
süreler boyunca ücretsiz eğitim verme teklifi değerlendirildi.
Kabul edilmesi halinde BIPM ile ortak yürütülecek olan eğitim
programı TÜBİTAK UME’nin metroloji dünyasındaki yeri açısın-
dan önemli bir prestij değeri taşıyor.
TÜBİTAK UME’nin faaliyetleri ve uluslararası hizmetleri hak-
kında da ayrıntılı bilgilerin verildiği ziyarette BIPM ile ortaklaşa
gerçekleştirilecek bir eğitim programı düzenlemek üzere te-
maslara devam etmesi yolunda görüş birliğine varıldı.
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...40
Powered by FlippingBook