TÜBİTAK Bülten / Sayı 183 - Mart 2017 - page 22

22
Bülten
MART
2017
O k u l M ü d ü r l e r i Y ö n e t i c i Y e t k i n l i k l e r i G e l i ş t i r m e Ç a l ı ş m a s ı B a ş l a d ı
Okul Müdürleri Yönetici Yetkinlikleri
Geliştirme Çalışması Başladı
TÜSSİDE ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Ko-
caeli ilindeki devlet okulları ve özel okullarda görevli okul mü-
dürleri için tasarlanan “Yönetici Yetkinlikleri Geliştirme Projesi”
Kocaeli İl Milli EğitimMüdürü Fehmi RasimÇelik’inde katılımıy-
la başladı.
Okul müdürlerinin görev ve sorumlulukları ekseninde hazır-
lanan eğitim ihtiyaç analiziyle Kocaeli’ndeki okullarda görevli
850 okul müdürüne ulaşıldı. Belirlenen yetkinliklere hangi
düzeyde ihtiyaç duyulduğu konusundaki analizler ışığında
“Okul Yönetimi ve Stratejik Liderlik”, “Problem Çözme Teknikle-
ri, “Stres Yönetimi” ve “Etkili Konuşma ve İletişim” konularında
okul müdürlerine özgü, uygulamalı yetkinlik geliştirme prog-
ramları ve konferanslar düzenlendi.
Gebze ve İzmit’teki eğitimmekânlarında üç ay boyunca ger-
çekleştirilecek programlara toplam 680 okul müdürünün katıl-
ması planlandı.
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...40
Powered by FlippingBook