TÜBİTAK Bülten / Sayı 183 - Mart 2017 - page 19

19
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
K UZAY’a Teşekkür Ziyareti
biri olarak kabul ediliyor. Sistem sayesinde ateşli silahların
kovan ve mermi çekirdeği üzerinde bıraktığı izlerin karşılaş-
tırılması sonucunda kriminal olaylar aydınlatılıyor.
Sistemin en önemli özelliklerinden biri de daha fazla ay-
rıntı ve daha az hata veren üç boyutlu veri elde etme ve kar-
şılaştırma yeteneğine sahip olması. Karşılaştırma verileri ve
eşlik eden bilgiler, sistem sayesinde merkezi veri tabanında
saklanıyor ve süper hızlı bilgisayar kümesinde çok kısa süre
içinde karşılaştırma ve sorgulama yapılmasına imkan veriyor.
BALİSTİKA Sistemi, hali hazırda Türkiye’deki Emniyet Ge-
nel Müdürlüğü bünyesinde 10 ilde toplam 14 adet, Suudi
Arabistan’da İçişleri Bakanlığı bünyesinde ise 6 ilde 6 adet
sistemle faili meçhul olayların aydınlatılması için kullanılı-
yor. Saha kurulumları aşamasında olan BALİSTİKA SUBA-2
Projesi kapsamında Suudi Arabistan’da 8 adet ilave BALİS-
TİKA Sisteminin kurulumu ardından toplam 14 adet sistem
kullanımda olacak.
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...40
Powered by FlippingBook