TÜBİTAK Bülten / Sayı 183 - Mart 2017 - page 16

16
Bülten
MART
2017
“ U l u s a l B o r A r a ş t ı r m a E n s t i t ü s ü S t r a t e j i k P l a n l a m a P r o j e s i ” İ m z a l a n d ı
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) ile TÜBİTAK TÜS-
SİDE arasında “Stratejik Yönetim Projesi” imzalandı. Dört ay
sürecek olan proje ile TÜSSİDE danışmanlığında BOREN’in
stratejik yol haritası ortaya konulacak.
TÜSSİDE tarafından yürütülecek olan projede BOREN’in
kurumsal gelişimini desteklemek amacıyla kurum stratejik
planının hazırlanmasına yönelik eğitim ve danışmanlık faa-
liyetleri yürütülecek.
Üst-orta düzey yöneticiler ile paydaşların katılımıyla pro-
jede, paydaşların, mevcut dokümanların, ürün/hizmetlerin,
muadil kurumların vb. analizi ile kurumun mevcut durumu
değerlendirilecek ve ihtiyaçları tespit edilecek. Belirlenen
ihtiyaçlar doğrultusunda kurumu arzu edilen geleceğe taşı-
yacak Kurum Stratejik Planı’nın hazırlanacak.
“Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Stratejik
Planlama Projesi” İmzalandı
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...40
Powered by FlippingBook