TÜBİTAK Bülten / Sayı 183 - Mart 2017 - page 14

14
Bülten
MART
2017
yede kurulu otomasyon sisteminin sabit senaryosuna bağlı
kalmadan, sürekli analiz ile enerji tüketim noktaları görüle-
bilecek. Mevcut enerji profilinize ve bina kullanım alışkan-
lıklarına göre ileriye dönük hava durumuna, enerji piyasası
fiyatlarına ve enerji profilinize göre enerji tüketim tahmini
oluşturulacak ve bütçenizde buna uygun planlama yapma-
nız sağlanacak. Mevcut kullanım alışkanlıkları ve alınan ve-
riler ile binadaki enerji ve yoğunluk analizi haritası oluşturu-
lacak. Bu haritaya göre binalar arası karşılaştırılmalı analiz ve
trend tahmini yapılabilecek. Şubeler arası ortam şartları ve
kullanım oranları gerçek zamanlı olarak karşılaştırılabilecek.
Binadaki kullanım alışkanlıklarının ve yoğunluk bölgelerinin
analizi ve bu analize göre otomasyon sisteminin doğru yö-
netilmesi sağlanacak. Haftalık, aylık ve yıllık enerji haritası
yoğunluk analizi ile enerji kullanımının optimize edilmesi ve
tasarruf önlemlerinin alınması mümkün olacak.”
Birleşmiş Milletler Sınai ve KalkınmaTeşkilatı (UNIDO)’nun,
Küresel Çevre Fonu (GEF) desteği ile Enerji ve Çevre ana te-
malarındaki çeşitli kategorilerde girişimci iş fikirlerinin des-
teklenmesine yönelik olarak yürüttüğü, Global Cleantech
Innovation Programme (GCIP) ile 2015 yılında tanışma fırsatı
yakaladıklarını dile getiren Hayrettin Ertürk, Türkiye yerelin-
de yüzlerce ekibin başvurduğu programda, ülke finallerinde
en iyi proje seçilerek, global finallerde San Fransisco’ya git-
meye hak kazandıklarını ve burada da dünya kategorisinde
2. olduklarını anlattı.
GCIP’ın Evsahibi TÜBİTAK
Birleşmiş Milletler Sınai ve Kalkınma Teşkilatı (UNIDO)’nun,
Küresel Çevre Fonu (GEF) desteği ile Enerji ve Çevre ana te-
malarındaki çeşitli kategorilerde girişimci iş fikirlerinin des-
teklenmesine yönelik olarak yürüttüğü, Global Cleantech
Innovation Programme (GCIP) 2014 yılından itibaren Türki-
ye’nin de aralarında bulunduğu 7 ülkede (Ermenistan, Güney
Afrika, Hindistan, Malezya, Pakistan, Tayland ve Türkiye) yürü-
T i c a r i B i n a l a r a A k ı l l ı E n e r j i A n a l i z i T e k n o l o j i s i G e l i y o r
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...40
Powered by FlippingBook