TÜBİTAK Bülten / Sayı 183 - Mart 2017 - page 12

12
Bülten
MART
2017
T i c a r i B i n a l a r a A k ı l l ı E n e r j i A n a l i z i T e k n o l o j i s i G e l i y o r
Ticari Binalara Akıllı Enerj
Ticari binalarda, binanın dinamik yaşam döngüsü ile ener-
ji tüketiminin birbirinden kopuk olduğunu farkeden Positi-
ve Energy Firması, binaların günlük sabit 1000 kişi gelecek
gibi tasarlandığını ama çoğunlukla bu rakamla ilgisi olma-
yan yoğunlukların yaşandığını, hafta içi ve haftasonu gibi
periyodlarda bina kullanımının farklılıklar gösterdiğini göz-
lemleyerek, bu sorunu çözmenin yollarını aramaya başladı.
Positive Energy Teknoloji Grup Müdürü Hayrettin Ertürk,
ortam şartları (ısı, aydınlık vb.) ve insan yoğunluğunu algıla-
yarak binanın dinamik yaşam döngüsünü çıkaran ve eş za-
manlı enerji ölçümü ile bu döngüyü birleştirerek, enerjinin
ne kadar değil, nasıl tüketildiğini ortayan koyan, BEAD adını
verdikleri bir platform geliştirdiklerini anlattı. BEAD’in, ticari
binalarda özellikle insan yoğunluğumerkezli enerji kullanım
analizi yaparak, aşırı ısıtma/soğutma vb. durumları, boşa
harcanan ve gereksiz kullanımları tespit ettiğini, bina enerji
yönetim programının sürekli olarak buna adapte olmasını
sağladığını belirten Hayrettin Ertürk, bu sayede enerji kul-
GCIP 2015 Ulusal Birincisi Positive Energy firmasının geliştirdiği “Akıllı Enerji Analizi Teknolojisi” ile
enerji kullanımalışkanlıklarının 7/24 analizi elde ediliyor. Binaların enerjiyi ne kadar değil, nasıl tüket-
tikleri görülüyor. Kayıp, kaçak noktaları tespit edilip, otomasyon sistemi daha doğru yönetilebiliyor.
Böylelikle, ticari binalarda enerji kaybının önüne geçiliyor.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...40
Powered by FlippingBook