TÜBİTAK Bülten / Sayı 183 - Mart 2017 - page 11

11
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK TÜSSİDE ile T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı arasında, “Kırmızı Et Üretim ve İşlenmesinde İşbirli-
ği Süreçleri Analizi Projesi” sözleşmesi imzalandı. TÜSSİDE
tarafından yürütülecek olan projede, kırmızı et konusunda
Erzurum ili ve hinterlandının, üretici örgütleri, sözleşmeli
üretim ve işbirliği süreçleri açısından mevcut potansiyelinin
tespit edilmesi, uygun destekleme stratejisinin belirlenmesi
ve destek mekanizmasının oluşturulması amaçlanıyor.
Proje, merkezden, belli projelere verilen daha küçük çaplı
mali destekler yerine sektörün, yerelde tüm tarafların güç-
lendirilmesine yönelik, geniş tabanlı, uzun vadeli ve sistemli
çalışmalara kaynak sağlanması, başarılı çalışmalara örnek
teşkil etmesi açısından önem taşıyor.
Toplam 12 ay sürecek olan proje; İşbirliği Süreçleri Konu-
sunda Kapasitenin Geliştirilmesi ve Farkındalık Oluşturma;
Erzurum İli ve Hinterlandı Kırmızı Et Sektörü Mevcut Durum
Analizi; Erzurum İli ve Hinterlandı Kırmızı Et Sektörü Strate-
jilerinin Belirlenmesi; Erzurum İli ve Hinterlandı Kırmızı Et
Sektörü Stratejisi Çerçevesinde Gerekli Olan İşbirliği Süreç-
lerini Ortaya Koymak ve bu çalışmalardan sonra Ortaya Çı-
kan İşbirliği Modelleri İçin Yapı Önerisi Kurgulanması olmak
üzere toplam dört temel hedeften oluşuyor.
“Kırmızı Et Üretim ve İşlenmesinde İşbirliği
Süreçleri Analizi Projesi” İmzalandı
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...40
Powered by FlippingBook