TÜBİTAK Bülten / Sayı 182 - Şubat 2017 - page 23

23
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
nuşmalarıyla başlayan toplantının öğleden önceki oturu-
mu, TÜSSİDE ve projeler hakkında yapılan bilgilendirme
sunumlarıyla tamamlandı. Öğleden sonraki oturumda ise
katılımcılar, uzmanlık ve ilgi alanlarına göre “DOKAP Bölgesi
Organik Tarım Havzalarının Belirlenmesi Araştırma Projesi
Çalıştayı” ve “DOKAP Bölgesi Tarımsal Üretim ve Tarımsal
Sanayi Yatırım Potansiyeli Araştırma Projesi Çalıştayı” olmak
üzere iki ayrı grup halinde bölgedeki mevcut durumun ana-
lizi için TÜSSİDE moderatörlüğünde gerçekleştirilen Ortak
Akıl Platformu® çalışmalarına katkı sağladılar.
Bölge ve bölge dışından 150’den fazla paydaşı buluşturan
organizasyon, DOKAP BKİ Başkanı EkremYüce’nin kapanış ko-
nuşması ile son buldu.
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...40
Powered by FlippingBook