TÜBİTAK Bülten / Sayı 182 - Şubat 2017 - page 22

22
Bülten
SUBAT
2017
DO K A P B ö l g e s i Ta r ı m s a l A r a ş t ı r ma l a r P r o j e s i Ta n ı t ı m To p l a n t ı s ı v e Ç a l ı ş t a y l a r ı G e r ç e k l e ş t i r i l d i
DOKAP Bölgesi Tarımsal Araştırmalar
Projesi Tanıtım Toplantısı ve
Çalıştayları Gerçekleştirildi
TÜBİTAK TÜSSİDE ve DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi işbirliği
ile gerçekleştirilen“DOKAP Bölgesi Tarımsal Araştırmalar Proje-
si Tanıtım Toplantısı ve Çalıştayları” Giresun’da gerçekleştirildi.
Toplantıya DOKAP Bölgesi üniversitelerinden akademisyenler,
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlükleri, Gıda, Tarım
veHayvancılık il Müdürlükleri, OrmanBölgeMüdürlükleri,Tica-
ret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsası, Bölge Kalkınma İdareleri,
Araştırma Enstitüleri, Ziraat Odaları, Kalkınma Ajansları, Valilik,
Belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.
DOKAP BKİ Başkanı Ekrem Yüce’nin, TÜSSİDE Proje Da-
nışmanı ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan’ın ve yine TÜSSİDE Proje
Danışmanlarından Prof. Dr. Kürşat Demiryürek’in açılış ko-
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...40
Powered by FlippingBook