TÜBİTAK Bülten / Sayı 182 - Şubat 2017 - page 21

21
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
erin Ticarileştirme Stratejileri Belirlendi
Gerçekleştirilen görüşmeler ve anket verileri kullanılarak
yöresel ürün envanteri içerisinde yer alan ürünler için ticarileş-
tirme değerleri hesaplandı. Ürünlerin ticarileştirme değerleri
baz alınarak, yöresel ürün envanteri içerisinde yer alan ürünler
arasından“Kırmızı Et”ve“Bal” ürünleri seçildi.“Kırmızı Et ve Bal”
ürünleri ile ilgili olarak ürün bazlı literatür araştırması, pazar ve
rekabet analizi çalışmaları, derinlemesine görüşmeler, anketler
ve çalıştaylar gerçekleştirilerek ürünler ile ilgili mevcut durum
tespit edildi. Proje kapsamında seçilen ürünler için tadım test-
leri ve laboratuvar analizleri gerçekleştirilerek, ürünlerin tat/
lezzet ve teknik özellikleri ile ilgili sonuçlar ortaya koyuldu.
Mevcut durum analizi sonuçlarından hareketle ürünler ile il-
gili ticarileştirme stratejileri geliştirilerek, bu stratejilerin hayata
geçirilebilmesi için örnek bir uygulama modeli önerildi.
DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile paylaşılan sonuçlar
önümüzdeki dönemde Doğu Anadolu Bölgesi yöresel ürünleri
ile ilgili ulusal ve bölgesel planlamaların yapılmasında önemli
bir girdi teşkil edecek.
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...40
Powered by FlippingBook