TÜBİTAK Bülten / Sayı 182 - Şubat 2017 - page 20

20
Bülten
SUBAT
2017
D o ğ u A n a d o l u B ö l g e s i n d e k i Y ö r e s e l Ü r ü n l e r i n T i c a r i l e ş t i r m e S t r a t e j i l e r i B e l i r l e n d i
Doğu Anadolu Bölgesindeki Yöresel Ürün
T.C Kalkınma Bakanlığı Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkın-
ma İdaresi Başkanlığı (DAP) ileTÜBİTAKTÜSSİDE arasında imza-
lanan anlaşma ileTÜSSİDE danışmanlığında“DAP Bölgesi Yöre-
sel Ürünlerini Ticarileştirme Stratejilerinin Belirlenmesi Projesi”nin
değerlendirme/kapanış toplantısı Erzurum’da gerçekleştirildi.
Özel sektör temsilcileri, üniversiteler, birlikler ve ilgili kamu
kurumlarını içeren sektörün paydaşlarının katılımıyla gerçekle-
şen kapanış seminerinde, proje kapsamında yürütülen faaliyet-
ler, alınan sonuçlar ve oluşturulan stratejiler katılımcılara aktarıldı.
Proje, katma değeri yüksek yöresel ürünlerin ticarileştiril-
mesi ile bölge için önemli bir gelir, istihdam oluşturulması ve
sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi amacıyla hayata ge-
çirildi. Proje kapsamında veri toplama amaçlı olarak, bölgedeki
14 ilde paydaşlarla derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiş
olup, Doğu Anadolu Bölgesi yöresel ürünlerine yönelik tüke-
tici eğilimlerini ölçmek amacıyla, bölge dışındaki tüketicilere
anketler uygulandı. Derinlemesine görüşme sonuçları ve gö-
rüşmeler esnasında bölgeden toplanan bilgi, belge ve raporlar
kullanılarak bölge için“Yöresel Ürün Envanteri”oluşturuldu.
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...40
Powered by FlippingBook