TÜBİTAK Bülten / Sayı 181 Ocak 2017 - page 46

46
Bülten
OCAK
2017
B u r s a O s m a n g a z i K a y m a k a m ı B U T A L ’ ı Z i y a r e t E t t i
Bursa Osmangazi Kaymakamı BUTAL’ı Ziyaret Etti
TÜBİTAK MARTEK Sudan Ziyareti
TÜBİTAK Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı (BUTAL) Mü-
dürlüğü’nün yerleşik olduğu Bursa Osmangazi İlçesi Kay-
makamı Enver Ünlü, BUTAL’ı ziyaret etti. Ulusal ve uluslara-
rası standart test ve analiz metotlarına uygun alt yapısı ile
Bursa’nın yanısıra tüm Türkiye çapındaki kamu ve özel sek-
tör kuruluşlarına test, analiz ve muayene hizmetleri veren
İslam Kalkınma Bankası (IDB), İslam Birliği Teşkilatı İslam
Ülkeleri İstatistik, Ekonomik, Sosyal Araştırma ve Eğitim
Merkezi ( SESRIC) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
(TIKA) katkılarıyla Sudan’nın Hartum kentinde kurulmakta
olan ‘Africa City of Technology’ (ACT) Teknokent’in kapasi-
te arttırımı projesi TÜBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK)
ve Uludağ Üniversitesi Teknokent (ULUTEK) işbirliğiyle im-
zalanarak hayata geçti. Proje kapsamında Sudan’ın ilk tek-
noparkı ve teknopark bünyesinde girişimcilere yönelik bir
kuluçka merkezi kuruluyor. TÜBİTAK MARTEK ve ULUTEK
yönetici ve çalışanları kapasite arttırımı, fiziksel alanların
TÜBİTAK BUTAL’daki ziyaret kapsamında laboratuvarlarda
mevcut kapasite ve cihazları yakından inceleme fırsatı bu-
lan Osmangazi Kaymakamı Enver Ünlü, Malzeme Tekstil,
Kimya-Çevre ve Gıda-Tarım Kimyası Laboratuvarlarında yü-
rütülen faaliyetler hakkında BUTAL Müdürü Sedat Aktaş ve
ilgili birim sorumlularından bilgi aldı.
planlanması, yönetim modeli ve laboratuvar kurulumu ko-
nularında destek verecek.
Hartum’da gerçekleştirilen imza töreninde TÜBİTAK MAR-
TEK Genel Müdürü Dr. Orhan Çömlek, Uludağ Üniversitesi
Teknopark Genel Müdür Yardımcısı Hakan Gedikli, Africa
City For Technology Genel Müdürü Osama Rayis, SESRIC,
Uzman Onur Çağlar ve İslam Kalkınma Bankası, Uzman
Sameh Hüssein taraflar adına imza attılar.
TÜBİTAK MARTEK firmalarından oluşan ticari heyet de
yerel kurumları ziyaret ederek, çeşitli ulusal firmalarla kar-
şılıklı görüşmeler gerçekleştirdi.
1...,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 47,48
Powered by FlippingBook