TÜBİTAK Bülten / Sayı 180 - Aralık 2016 - page 38

38
Bülten
ARALIK
2016
Ç i n U l u s l a r a r a s ı S ı n a î M ü l k i y e t H a k l a r ı O f i s i K u r u m u m u z u Z i y a r e t E t t i
Çin Uluslararası Sınaî Mülkiyet Hakları Ofisi Kurumumuzu Ziyaret Etti
Çin Guangdong Uluslararası Sınai Mülkiyet Hakları Ofi-
si’nden temsilciler 17 Ekim 2016 tarihinde Kurumumuzu
ziyaret etti.
TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisi Başkanlığı, Hukuk Hiz-
metleri Başkanlığı ve Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı
çalışanlarının yer aldığı toplantıda, Çin ve Türkiye’deki fikrî
mülkiyet hakları uygulamaları, patent ve marka korunması
gibi konuların yanı sıra iki ülke arasında gerçekleştirilebile-
cek işbirlikleri görüşüldü.
Ziyaret, iki ülke arasında fikrî mülkiyet hakları konuları
başta olmak üzere etkileşimin arttırılması hususunda karşı-
lıklı niyet ve temennilerin bildirilmesiyle sona erdi.
BİLGEM, “Making Standards Work, e-Government” Etkinliğine Katıldı
The Open Group tarafından Fransa’nın Paris kentinde dü-
zenlenen “Making Standards Work, e-Government” etkinli-
ğine e-Devlet Mimari Ofisi Birimi’nden Turan Bahattin Özen
ve e-Devlet Politika İzleme ve Değerlendirme Birimi’nden
Nuriye Ünlü katıldı.
Kurumsal Mimari Teknik, Yöntem ve Pratikleri, Dijital Dö-
nüşüm ve BT İş Yönetimi üzerine bilgi paylaşımı ve uzman-
larla görüşmelerin gerçekleştirildiği etkinliğe “The Open
Group Mimari Forum üyesi” olarak katılındı. Etkinlikte mi-
mari forum stratejisi, kurumsal mimari standardı TOGAF’ın
yaygınlaştırılması ve yeni sürümünün yayınlanma çalışma-
ları hakkında görüş ve bilgi paylaşımlarında bulunuldu.
The Open Group konsorsiyumu bilişim endüstrisinde yay-
gın olarak kullanılan kurumsal mimari/TOGAF, BT Servis Yö-
netimi/IT4IT, Servise Yönelik Mimari/SOA, Unix gibi önemli
bilişim teknolojileri standart ve metodolojilerini geliştiren
ve yön veren dünyanın önde gelen kurumlarından biri.
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40
Powered by FlippingBook