TÜBİTAK Bülten / Sayı 180 - Aralık 2016 - page 37

37
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Bilim, teknoloji ve yenilik kapasitesi bakımından en gelişmiş
ülkelerden biri olan Güney Kore ile AB ülkeleri arasında iş-
birliğini artırmak amacıyla oluşturulan KONNECT Projesi’nin
(Strengthening STI Cooperation between the EU and Korea,
Promoting Innovation and the Enhancement of Communi-
cation for Technology-related Policy Dialogue) TÜBİTAK’ın
liderliğini yürüttüğü ‘Ağ Kurma ve İletişim’ adlı iş paketi kap-
samında bir ‘Proje Pazarı Etkinliği’ düzenlendi. Avrupalı ve
Koreli araştırmacıları bir araya getirmeyi hedefleyen etkin-
lik, 27 – 28 Ekim 2016 tarihlerinde Güney Kore’nin başkenti
Seul’de gerçekleştirildi.
Etkinliğe, AB ülkeleri ve Güney Kore’den özel sektör ve araş-
tırmacı akademisyenler katıldı. Etkinlik sırasında araştırmacı-
lara Ufuk2020 çağrıları, başarı ipuçları, EUREKA ve Eurostars
Programları ve KONNECT Projesi hakkında bilgilendirmeler
yapıldı. Bilgilendirme Oturumu sonrasında katılımcıları ken-
di çalışmalarını, kuruluşlarını ve ortak arayışlarını, yaptıkları
kısa sunumlarla aktarmalarına imkân veren bir Sunum Otu-
rumu’na da yer verildi. Sunum Oturumu sırasında birbirleri
hakkında daha detaylı bilgi edinen katılımcılar, daha sonra-
ki Kaynaşma Oturumu’nda ikili görüşmeler gerçekleştirerek,
proje fikirleri geliştirdiler.
Proje Pazarı Etkinliğini takiben 29–30 Ekim 2016 tarihlerin-
de Güney Kore’nin Incheon şehrinde düzenlenen KONNECT
Yıllık Projesi toplantısında ise, bütün görevlerini zamanında
ve başarıyla tamamlayan TÜBİTAK, iş paketi lideri olarak şu
ana kadar gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında proje ortak-
larına ve Avrupa Komisyonu katılımcılarına bilgi verdi. Top-
lantı sırasında KONNECT Projesi çalışmalarını sürdürebilir
kılmanın yolları ve önümüzdeki dönemde yapılacak faali-
yetler tartışıldı.
KONNECT Projesi İkinci Proje Pazarı
ve Yıllık Toplantısı Güney Kore’de Düzenlendi
Hindistan’da INNO-INDIGO BTY
İşbirliği Günleri Etkinliği Düzenlendi
Hindistan ve Avrupa Birliği arasında bilimsel ve teknolojik
işbirliği geliştirmeyi amaçlayan INNO-INDIGO (Innovation Dri-
ven Initiative for the Development and Integration of Indian
and European Research-İnovasyon Temelli Hindistan-Avrupa
Ortak Araştırmaları Geliştirme ve Entegrasyonuna Yönelik İni-
siyatif) kapsamında, Hindistan’ın Goa şehrinde 2016 Bilim, Tek-
noloji veYenilik İşbirliği Günleri Etkinliği düzenlendi.
Etkinlikte Hindistan’dan ve AB ülkelerinden farklı kurum ve
kuruluşlar hazır bulundu. Anılan etkinliğe Kurumumuzu tem-
silen INNO-INDIGO Projesi’nin Türkiye sorumlusu Kerem Lutfi
Akıllı katıldı ve yaptığı sunumda TÜBİTAK tarafından uluslara-
rası öğrencilere ve araştırmacılara sağlanan burs imkânlarıyla
ilgili bilgiler verdi.
Etkinlikte çeşitli işbirliği alanlarında paralel oturumlar da ger-
çekleştirildi. Bu oturumlarda katılımcılar, ilgilendikleri alanlarda
iletişim ve işbirliği ağı oluşturma imkânı elde ettiler
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40
Powered by FlippingBook