TÜBİTAK Bülten / Sayı 179 - Kasım 2016 - page 7

7
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Kuluçka Merkezi Chicago’da Açıldı
girişimcilerinin yurt dışına açılımında hayati önem taşıdığı-
na dikkati çeken Ergin, Kuluçka Merkezinin, fikirlerini tica-
ri yapıya dönüştürme süreci içerisinde olan veya fikri olan
girişimcileri sektördeki ABD’li ve Türk sanayicilerle buluştu-
racağını ifade etti. ABD’nin kuzey-doğusundaki Boston böl-
gesi ve güney-batısındaki San Francisco’nun neredeyse tam
ortasında yer alan Chicago’nun lojistik yapısı nedeniyle de
stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Prof. Ergin,
“Merkezimiz, ABD pazarına girmek isteyen yatırımcılar ve
fikirlerini burada geliştirmek isteyen girişimciler için bu kıta-
nın dört bir yanına açılan önemli bir giriş kapısı olacak”dedi.
Türk firmalarının ABD pazarında satış yapma ve yerleşik
hale gelmeleri için gerekli ofis, depo, showroom gibi imkan-
ları tek çatı altında toplayan Merkez, fuar dahil tüm lojistik
hizmetleri ile, ithalat-ihracat, yedek parça depolama, ABD’de
şirket kurma gibi tüm konularda danışmanlık hizmetleri su-
nacak. Bunların yanı sıra nitelikli ve yüksek teknoloji odaklı
Türk girişimcilerine de kuluçka hizmeti verilecek olan Chi-
cago Türk Ticaret Merkezi bünyesinde, Türk yatırımcıların
ABD’de rekabet edebilirliklerini sağlamak amacıyla inovas-
yona dayalı bir büyüme yaklaşımı benimsenecek.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...40
Powered by FlippingBook