TÜBİTAK Bülten / Sayı 179 - Kasım 2016 - page 6

6
Bülten
KASIM
2016
Türkiye’nin Yurtdışındaki İlk OSB v
Türk ve ABD’li yatırımcı ve girişimcileri buluşturmayı he-
defleyen “Türk Ticaret Merkezi”, Chicago’da törenle açıldı.
Gümrükten muaf serbest bölge olma özelliği de taşıyan,
Kuzey Amerika’nın en büyük sanayi bölgesi Elk Grove içeri-
sinde açılan Merkez, bir Kuluçka Merkezi ile Organize Sanayi
Bölgesi alanını bünyesinde barındıran yurtdışında kurulmuş
ilk Türk girişimi olarak tarihe geçti.
Merkez’in açılış imza törenine, TÜBİTAK Marmara Tekno-
kent adına TÜBİTAK Başkanı ve TÜBİTAK Marmara Tekno-
kent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, İstanbul
Üniversitesi Teknokent Genel Müdürü Yasin Erol, Türkiye’nin
Chicago Başkonsolosu Umut Acar, Gebze Güzeller OSB Yö-
netim Kurulu Başkanı Adem Ceylan, GOSB Teknopark ve Na-
mık Kemal Üniversitesi Teknokenti adına TÜBİTAK Marmara
Teknokent Genel Müdürü Dr. Orhan Çömlek ile çok sayıda iş
adamı ve girişimci katıldı.
İmza töreni öncesinde Chicago Türk Ticaret Merkezi’nde
incelemelerde bulunan TÜBİTAK Başkanı Prof. Ergin merkez
ve çalışma alanları hakkında yetkililerden bilgi aldı. İmza-
lanan protokolle hayata geçen projenin, Türk iş adamı ve
T ü r k i y e ’ n i n Y u r t d ı ş ı n d a k i İ l k O S B v e K u l u ç k a M e r k e z i C h i c a g o ’ d a A ç ı l d ı
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...40
Powered by FlippingBook