TÜBİTAK Bülten / Sayı 179 - Kasım 2016 - page 5

5
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
sı KAK 2016 Gerçekleştirildi
paneller düzenlendi.
Kamusal alanda açık kaynağın önemini vurgulayan kon-
feransta, açık kaynak teknolojiler kullanan kurumlar ile bu
teknolojilere geçiş yaparak kamunun kaynaklarını daha
verimli kullanmak isteyen kurumlar biraraya geldiler. Açık
kaynağın önemli niteliklerinden olan kolay kişiselleştirme
ve kuruma uygun özgünleştirme ile güvenlik konusunda
bilgi paylaşımlarında bulundular. Bu alanlarda öne çıkan
ürünleri kullanan kurumlar ile açık kaynak teknolojilere ge-
çiş yapmak isteyen kurumlar bir araya gelerek, açık kaynak
yazılımların faydaları ve geçiş stratejileri üzerine tecrübele-
rini paylaşarak, yazılım alanındaki ilerlemeler üzerine değer-
lendirmelerde bulundular. Konferansta konuşulan başlıca
konular arasında siber güvenlikte açık kaynağın önemi, Milli
İşletim Sistemi Dağıtımı’nın açık kaynak teknolojiler saye-
sinde kurumlara göre uyarlanması, Pardus ve açık kaynak
teknolojilerin çalışma hayatındaki etkin kullanımı, kamu
personelinin göç uygulamalarındaki rolleri ve beklentileri,
açık kaynak veritabanlarının performansı ve veri saklama
güvenilirliği, Linux sistem yönetiminde kullanılan altyapı
araçları ve kullanım örnekleri, Türksat’ın e-devlet yazılımın-
da kullanılan açık kaynak teknolojiler ve performans değer-
lendirmeleri, bulut teknolojilerinin gerçek hayatta kullanımı
ve sistem yönetimi ile açık kaynak kelime işlemci yazılımla-
rından örnekler bulunuyor. Konferansta konuşulan konula-
rın yanında eğitim programı ile Kamu ve özel sektörde açık
kaynak teknolojileri kullanmak isteyen kurum ve firmalar ile
kendini geliştirmek isteyen bireylere verilen eğitimler ara-
sında“Temel Linux Eğitimi”, “YazılımYaşamDöngüsü”, “Linux
ile Ağ Yönetimi”, “Sanallaştırma”, “Güvenliğe Giriş” eğitimleri
bulunuyor.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...40
Powered by FlippingBook