TÜBİTAK Bülten / Sayı 179 - Kasım 2016 - page 38

38
Bülten
KASIM
2016
S e r a m i k S e k t ö r ü S t r a t e j i B e l g e s i v e E y l e m P l a n ı Ç a l ı ş t a y ı Y a p ı l d ı
Seramik Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Çalıştayı Yapıldı
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda
Ankara’da “Türkiye Seramik Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem
Planı Çalıştayı” düzenlendi. Bakanlık yetkilileri, sektör temsilci-
leri ve akademisyenlerin de katıldığı ÇalıştayaTÜBİTAKMarma-
ra Araştırma Merkezi adına Stratejik Planlama Birimi Yöneticisi
Necdet Barlas ve Malzeme Enstitüsü’nden araştırmacı Yasemin
Tabak katıldı. 25/01/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmi Gaze-
te’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Seramik Sektörü
Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın Uygulama, İzleme ve Değer-
lendirme süreci kapsamında yeni belgenin hazırlıklarına baş-
landı. Bu kapsamda yapılan çalışmalara önümüzdeki günlerde
de devam edilecek.
TÜSSİDE, Doğu Karadeniz Bölgesinde Tarıma Yönelik Stratejilerin
Belirlenmesi Amacıyla Proje Paydaşları ile Biraraya Geldi
TÜSSİDE ve Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kal-
kınma İdaresi’nin birlikte yürüttüğü DOKAP Bölgesi Organik
Tarım Havzalarının Belirlenmesi Araştırma Projesi ve DOKAP
Bölgesi Tarımsal Üretim ve Tarımsal Sanayi Yatırım Potansi-
yeli Araştırma Projesi için DOKAP ve TÜSSİDE proje ekipleri
Samsun’da yer alan Karadeniz Tarımsal Araştırma Ensti-
tüsü’nde (KTAE) 18 Ekim 2016 Salı günü bir araya gelerek
projelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu. DOKAP Bölge
Kalkınma İdaresi adına Plan ve Proje Geliştirme Koordinatö-
rü Hakan Günlü’nün, TÜSSİDE adına ilgili proje yürütücüleri
Hanife Billerlioğlu ve Bilal Ürüm ile birlikte proje uzmanı Can
Bayraktar’ın katıldığı koordinasyon toplantılarında KTAE’den
Dr. Betül Bayraklı, Dr. Serkan İç, Mehmet Aydoğan, Yusuf Koç
ve Emel Kesim de yer alarak bilgi paylaşımında bulundular.
Proje ekipleri ayrıca KTAE bünyesinde bulunan laboratu-
varlarda da incelemelerde bulunarak DOKAP Bölgesi Orga-
nik Tarım Havzalarının Belirlenmesi Araştırma Projesi kap-
samında bölge illerinde TÜSSİDE danışmanları tarafından
belirlenen noktalardan alınan toprak örneklerinin analizi
için gerçekleştirilen çalışmalarla ve her iki proje kapsamın-
da bölgedeki kamu kurum/kuruluşlarına, STK’lara, tarım iş-
letmelerine ve üreticilere uygulanacak olan anketlerle ilgili
olarak KTAE uzmanlarından bilgi aldılar.
TÜSSİDE ve DOKAP işbirliğiyle Artvin, Bayburt, Giresun, Gü-
müşhane, Samsun,Tokat,Trabzon, OrduveRize illerinde katma
değeri yüksek bir tarım sektörünün gelişimine katkı sağlayarak
sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek amacıyla yürütülen
projelerin 2018 içerisinde tamamlanması hedefleniyor.
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40
Powered by FlippingBook