TÜBİTAK Bülten / Sayı 179 - Kasım 2016 - page 15

15
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Öğleden sonraki oturumda CELTIC-Plus Kümesi Direktörü
Hermann, proje başvuruları ve değerlendirmeleriyle ilgili
yaptığı sunumun ardından katılımcılarla birebir görüşmeler
yaptı ve proje fikirlerini istişare ederek tavsiyelerde bulundu.
CELTIC Nedir ?
Avrupa’nın telekomünikasyon alanındaki liderliğini de-
vam ettirebilmesi için faaliyetlerde bulunan CELTIC (Coo-
peration for a Sustained European Leadership in Telecom-
munications), 2003 yılında kurulan bir EUREKA kümesidir.
CELTIC kümesi, 2011 – 2019 yılları arasında faaliyetlerine
CELTIC-Plus olarak devam edecek ve yılda iki kez açılacak
çağrılar aracılığı ile CELTIC-Plus bünyesinde oluşturulacak
projeler desteklenecektir. Uçtan uca telekomünikasyon çö-
zümleri araştırma alanında faaliyet gösteren CELTIC-Plus
kümesi; geniş bant altyapı ve servisleri, optik ağlar, mobil
hizmetler gibi alt araştırma alanlarında Ar-Ge ve inovasyon
uluslararası işbirliği projelerinin geliştirilmesini ve destek-
lenmesini hedeflemektedir.
eknokent’te Gerçekleştirildi
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...40
Powered by FlippingBook