TÜBİTAK Bülten / Sayı 179 - Kasım 2016 - page 13

13
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Kırıkkale’de 30 Binin Üzerinde E-Kimlik Dağıtıldı
Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tara-
fından, 14 Mart 2016 tarihinden itibaren, pilot bölge ola-
rak seçilen Kırıkkale’de dağıtılan kimlik sayısı 30 bine ulaştı.
Kırıkkale’de yeni kartlar artık elektronik kimlik kartı olarak
veriliyor. Ayrıca, isteyen vatandaşlar internet üzerinden baş-
vuru yaparak eski kimlik kartlarını yenilemek için randevu
alabiliyorlar.
NVİGM’nin gerçekleştirdiği yeni kart ihalesinin ardından
kartın yurt genelinde dağıtılması planlanıyor. Dağıtıma ön-
celikli olarak Türkiye’nin değişik bölgelerinden seçilen 10 il
ile devam edilecek. Adıyaman, Aksaray, Artvin, Burdur, Er-
zincan, Erzurum, Rize, Trabzon, Uşak, Yalova olarak belirle-
nen bu illerde kart dağıtımına 2016 yılı sona ermeden baş-
lanması öngörülüyor. 2017 yılında ise Türkiye’de tüm illerde
kimlik kartı dağıtımına başlanmış olması planlanıyor. Vatan-
daşların tamamının elektronik kimlik kartı sahibi olması için
ise üç yıllık bir süre gerekiyor.
Diğer taraftan, TÜBİTAK BİLGEM Ulusal Elektronik ve Krip-
toloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) tarafından kartın kulla-
nımına yönelik e-kimlik endüstri entegrasyonu çalışmaları
sürdürülüyor. Bu kapsamda UEKAE E-Kimlik Uygulamaları
Birimi tarafından talepte bulunan kuruluşlara kimlik kartı ile
ilgili bilgilendirmeler yapılıyor ve kurumun sağladığı eğitim
ve destek hizmetleri veriliyor. Destek hizmetleri, test serti-
fikaları ile oluşturulmuş örnek test kartı ve test geliştirme
ortamı sağlanması ile sunuluyor. Bu doğrultuda bugüne
kadar 50’den fazla kuruluş e-kimlik endüstri entegrasyonu
hizmeti almak için yazılı olarak TÜBİTAK BİLGEM Başkanlı-
ğı’na başvurdu. Başvurularda her kuruluş kendi ihtiyacına
göre farklı sebeplerden hizmet almak isteyebiliyor. Örneğin;
bir kuruluş süreçlerini yeni kimlik kartı ile uyumlu uygulama
geliştirmek isterken, bir başkası da, kimlik kartı ile biyomet-
rik doğrulama gerçekleştirecek cihaz (KEC) üretmek isteye-
biliyor. Bu sebeple, farklı istekler için hazırlanmış farklı içe-
rikte destek paketleri oluşturuldu. Hizmet alıp, kimlik kartı
entegrasyon süreçlerini tamamlamış olan kuruluşlar, kimlik
kartının yaygınlaşmasını, teknoloji firmalarının biyometrik
doğrulama için çözümler üretmesini ve kartın kullanımı ile
ilgili gerekli mevzuatların yayımlanmasını bekliyorlar.
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...40
Powered by FlippingBook