TÜBİTAK Bülten / Sayı 179 - Kasım 2016 - page 12

12
Bülten
KASIM
2016
T Ü B İ T A K U Z A Y Ç i n ’ d e A P S C O T o p l a n t ı s ı n a K a t ı l d ı
TÜBİTAK UZAY Çin’de APSCO Toplantısına Katıldı
APSCO projesi olarak gerçekleştirilecek olan “International
GNSS Monitoring and Assessment Project (iGMA)” Proje Baş-
langıç Toplantısı, 11-13 Ekim 2016 tarihleri arasında Pekin’de
(Çin) APSCO Genel Merkezinde yapıldı.
Toplantıya, üye ülkelerden Bangladeş, İran, Moğolistan, Tay-
land, Pakistan ve TÜBİTAK UZAY Haberleşme Sistemleri Gru-
bundanAraştırmacı Okan EmreÖzen katıldı. Üç gün süren top-
lantının ilk iki gününde proje başlangıç dokümanı incelenerek
katılımcıların yorumlarına göre yeniden düzenlendi. Toplantı
sonunda ise BDStar ve UniStrong GNSS firmalarına teknik gezi
düzenlendi.
iGMA Projesi kapsamında, APSCO üyesi ülkelerde, Çin’in
Beidou takımuydularından gelen işaretleri alabilecek yer istas-
yonları kurulması planlanıyor. Bu istasyonlardan alınan veriler
Pekin’deki bir veri toplama merkezinde toplanacak ve depola-
nacak. Tüm ülkeler bu merkeze ve diğer üye ülkelerin gönder-
dikleri verilere de erişebilecekler. Bu veriler ile hassas yörünge
ve zaman belirleme, iyonosfer ve troposfer modellemesi ben-
zeri teknik çalışmalar yürütülebilecek. İstasyonun kurulması
aşamasında gerekli anten ve verici modülü Çin tarafından te-
darik edilecek.
Projenin TÜBİTAK-UZAY tarafından Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü Harita Daire Başkanlığı ile işbirliği içerisinde yürü-
tülmesi planlanıyor.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...40
Powered by FlippingBook