TÜBİTAK Bülten / Sayı 177 - Eylül 2016 - page 9

9
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Eurostars Bilgi Günü
Gerçekleştirildi
Pazara yönelik Ar-Ge ve İnovasyon Projelerinin desteklen-
diği Eurostars Programı kapsamında, Eurostars Bilgi Günü
Etkinliği, TÜBİTAK Başkanlık binasında düzenlendi. TÜBİTAK
ile EUREKA Sekretaryası’nın ortaklaşa düzenlediği etkinlik,
yeni ürün, süreç veya hizmet geliştiren inovatif KOBİ’lerin
ve sanayi kuruluşlarının Eurostars Programı hakkında bilgi-
lendirilmesi amacıyla 100’den fazla firma temsilcisinin katı-
lımıyla gerçekleşti.
TEYDEB Başkan Yardımcısı Dr. Alper Şeker’in açılış konuş-
ması ile başlayan etkinlikte, Eurostars Programı Ulusal Koor-
dinatörü Emre Yurttagül, Eurostars Programı’nın uluslararası
ve ulusal değerlendirme süreçleri hakkında detaylı bilgiler
verdi. Eurostars projelerinin uluslararası değerlendirilme
sürecinde çok önemli bir görevi olan Bağımsız Değerlen-
dirme Paneli Başkanı Dr. Sinan Akmandor, iyi bir Eurostars
başvurusunun hangi özellikleri taşıması gerektiğine dair bir
sunum gerçekleştirdi. Ayrıca, EEN-Anatolia Koordinatörü
Uğurtan Sümer, uluslararası partnerler ile başvurulabilen
Eurostars programında, partner bulma yöntemlerini katı-
lımcılarla paylaştı.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...40
Powered by FlippingBook