TÜBİTAK Bülten / Sayı 177 - Eylül 2016 - page 8

8
Bülten
EYLÜL
2016
Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi Gösterge Seti
Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 5 boyuttan oluş-
maktadır. 5 boyut altında 23 gösterge bulunmaktadır.
Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinin Boyutları
23 gösterge kapsamında veriler TÜBİTAK, YÖK, Üniver-
siteler, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TPE, Kalkınma
Bakanlığı, KOSGEB, TTGV, TÜBA ve Üniversiteler tarafından
sağlanmıştır.
Boyut 1: Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Yetkinliği
(Ağırlık Oranı: %20)
1.1. Bilimsel yayın sayısı
1.2. Atıf sayısı
1.3. Ar-Ge ve yenilik destek programlarından alınan proje sayısı
1.4. Ar-Ge ve yenilik destek programlarından alınan fon tutarı
1.5. Ulusal ve uluslararası bilim ödülü sayısı
1.6. Doktoralı mezun sayısı
Birinci boyuta veri sağlayan Bakanlıklar/Kurumlar:
TÜBİ-
TAK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlı-
ğı, YÖK, TTGV, TÜBA
Boyut 2: Fikri Mülkiyet Havuzu
(Ağırlık Oranı: %15)
2.1. Patent başvuru sayısı
2.2. Patent belge sayısı
2.3. Faydalı model/endüstriyel tasarım belge sayısı
2.4. Uluslararası patent başvuru sayısı
İkinci boyuta veri sağlayan Bakanlıklar/Kurumlar:
TPE,
YÖK, Üniversiteler
Boyut 3: İşbirliği ve Etkileşim
(Ağırlık Oranı: %25)
3.1. Üniversite-sanayi işbirliğinde yapılan Ar-Ge ve yenilik
projeleri sayısı
3.2. Üniversite-sanayi işbirliğinde yapılan Ar-Ge ve yenilik
projelerinden alınan fon tutarı
3.3. Uluslararası işbirliği ile yapılan Ar-Ge ve yenilik proje sayısı
3.4. Uluslararası Ar-Ge ve yenilik işbirliklerinden elde edilen
fon tutarı
3.5. Dolaşımdaki öğretim elemanı/öğrenci sayısı
Üçüncü boyuta veri sağlayan Bakanlıklar/Kurumlar:
TÜBİ-
TAK, YÖK, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, TTGV, Üniversiteler
Boyut 4: Girişimcilik ve Yenilikçilik Kültürü
(Ağırlık Oranı: %15)
4.1. Lisans ve lisansüstü seviyesinde girişimcilik, teknoloji
yönetimi ve inovasyon
yönetimi ders sayısı
4.2. Teknoloji Transfer Ofisi, teknopark, kuluçka merkezleri
ve TEKMER’lerin
yönetiminde çalışan tam zaman kişi sayısı
4.3. Teknoloji Transfer Ofisi yapılanmasının varlığı
4.4. Üniversite dışına yönelik düzenlenen girişimcilik, tekno-
loji yönetimi ve inovasyon yönetimi eğitimi/sertifika prog-
ramı sayısı
DördüncüboyutaverisağlayanBakanlıklar/Kurumlar:
Üniver-
siteler, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB, TÜBİTAK
Boyut 5: Ekonomik Katkı ve Ticarileşme
(Ağırlık Oranı: %25)
5.1. Akademisyenlerin teknoparklarda, kuluçka merkezle-
rinde, TEKMER’lerde
ortak veya sahip olduğu faal firma sayısı
5.2. Üniversite öğrencilerinin ya da son beş yıl içinde mezun
olanların
teknoparklarda, kuluçka merkezlerinde, TEKMER’lerde ortak
veya sahip olduğu
faal firma sayısı
5.3. Akademisyenlerin teknoparklarda, kuluçka merkezle-
rinde, TEKMER’lerde
ortak veya sahip olduğu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı
5.4. Lisanslanan patent/faydalı model/endüstriyel tasarım
sayısıvv
Beşinci boyuta veri sağlayan Bakanlıklar/Kurumlar:
Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB, Üniversiteler, TÜBİ-
TAK, YÖK, TPE
G r mc ve
Yen l kç
Ün vers te
B l msel ve
Teknoloj k
Ara tırma
Yetk nl ğ
Ekonom k
Katkı ve
T car le me
G r mc l k
ve
Yen l kç l k
Kültürü
İ b rl ğ
ve
Etk le m
F kr
Mülk yet
Havuzu
T ü r k i y e ’ n i n E n G i r i ş i m c i v e Y e n i l i k ç i Ü n i v e r s i t e s i B e l l i o l d u
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...40
Powered by FlippingBook