TÜBİTAK Bülten / Sayı 177 - Eylül 2016 - page 5

5
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Bu yılın birincisinin 95,3 puanla Sabancı Üniversitesi ol-
duğunu bildiren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk
Özlü, ikinci sırada 85,80 puanla Orta Doğu Teknik Üniver-
sitesi’nin (ODTÜ), üçüncü sırada ise 82,63 puanla Bilkent
Üniversitesi’nin bulunduğunu ifade etti.
Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi ile üniversite-
lerde girişimcilik ve yenilikçilik faaliyetlerinin teşvik edil-
mesinin amaçlandığını belirten Bakan Özlü, “Bu çalışma,
üniversitelerin eğitim kalitesine göre sıralandığı bir liste
veya en başarılı üniversiteyi ortaya koyan bir sıralama de-
ğildir” dedi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, geçtiğimiz
günlerde açıklanan Global İnovasyon Endeksi’nin 2016
yılı sonuçlarında, bir önceki yıla göre 16 basamak birden
yükselerek 42. sıraya çıktığımızı bildirdi. Böyle bir endeks-
te çok daha yukarılarda olmamız gerektiğine işaret eden
Bakan Özlü, “Eğer dünyanın en büyük 10 ekonomisinden
biri olacaksak, kurumlarımızı da dünya çapında lider ku-
rumlara dönüştürmeliyiz. Özellikle üniversitelerimizi,
dünya çapında bilim yapılan ve teknoloji üretilen merkez-
ler haline getirmeliyiz” diye konuştu.
Endeks sıralamasına giren üniversiteleri tebrik eden,
listenin hazırlanmasında katkısı bulunan Kurum ve Ku-
ruluşlara da teşekkürlerini sunan Bakan Özlü, girişimcilik
ruhunu ve yenilikçilik kültürünü geliştirme noktasında en
çok üniversitelerimize güvendiğini belirtti.
Türkiye’nin En Girişimci ve
Yenilikçi Üniversitesi Belli oldu
TÜBİTAK tarafından, üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre sıralandığı Gi-
rişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2016 yılı sıralaması Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü
tarafından TÜBİTAK’ta düzenlenen basın toplantısında açıklandı.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...40
Powered by FlippingBook