TÜBİTAK Bülten / Sayı 177 - Eylül 2016 - page 4

4
Bülten
EYLÜL
2016
Türkiye İnovasyonda
Sınıf Atladı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye’nin,
Avrupa Birliği İnovasyon Birliği 2016 Endeksi’nde bir üst lige
yükseldiğini duyurdu. Bakan Özlü, ülkemizin yükselen notu
ile Norveç, İspanya, İtalya ve Yunanistan gibi ülkeler arasına
girdiğini belirtti. AB ile kıyaslandığında Türkiye’nin 2008-
2014 arasındaki inovasyon performans artışının durağan
seyrettiğini, ancak özellikle 2015’te güçlü bir yükseliş gös-
terdiğini kaydeden Özlü, şu bilgileri verdi: “2014 yılı Ar-Ge
harcamalarının kritik değer olan yüzde bir seviyesini aşma-
sıyla birlikte güçlü ve sağlıklı gelişmesini sürdüren Türkiye,
bu alandaki notunu artırarak İnovasyon Birliği Endeksi al-
tındaki son grup olan ‘inovasyonda iddiası olmayan ülkeler’
seviyesinden, ‘orta seviyede inovatif olan ülkeler’ grubuna
yükseldi.”
Bakan Özlü, bu noktada başta TÜBİTAK olmak üzere Ar-Ge
desteği veren tüm kuruluşların ve araştırmacıların Ar-Ge faali-
yetlerinin etkilerinin büyük payı olduğunun altını çizdi. İnovas-
yon performansı hesaplanırken, kamu ve özel sektörün Ar-Ge
harcamalarının, uluslararası bilimsel makale sayısının, kamu-
özel sektör iş birliği ile üretilen bilimsel yayın sayısının, uluslara-
rası patent başvurularının dikkate alındığını belirten Özlü,“Tür-
kiye neredeyse tüm indikatörler bağlamında gelişim gösterdi.
En iyi performans gösterdiği alanlar ise ‘pazar için ve işletme
için inovatif ürünlerin satışı’oldu”bilgisini verdi.
T ü r k i y e İ n o v a s y o n d a S ı n ı f A t l a d ı
Avrupa Birliği İnovasyon Birliği 2016 Endeksi’nde bir üst lige yükselen Türkiye; Norveç, İspanya, İtalya
ve Yunanistan gibi ülkeler arasına girdi.
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...40
Powered by FlippingBook