TÜBİTAK Bülten / Sayı 177 - Eylül 2016 - page 37

37
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK BİLGEM Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma
Enstitüsü (UEKAE) tarafından geleneksel olarak düzenlenen
“Üniversite Öğrencileri için Kriptoloji Yaz Okulu 2016” etkin-
liğinin altıncısı, 21 - 26 Ağustos tarihlerinde Gebze Yerleşke-
si içinde bulunan TÜSSİDE tesislerinde gerçekleştirildi.
Üniversitelerin Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mü-
hendisliği, Yazılım Mühendisliği, Adli Bilişim ve Matematik
bölümlerinden katılan öğrencilere üç temel eğitim verildi.
İlk olarak “Kriptoloji Tarihi” kapsamında Kriptoloji bilimi-
nin doğuşu ve tarihsel gelişimi anlatıldı. İkinci dünya sava-
şında kullanılan Enigma tipi şifreleme aygıtları tanıtıldı.
“Kriptografik Temel Yapıtaşları ve Analiz Teknikleri”eğitimi
çerçevesinde ise temel şifreleme tekniklerinden başlayarak,
dizi ve blok şifreleme, özet fonksiyonlar, açık anahtar şifre-
leme metotları, güvenli yazılım ve kriptografik protokoller
anlatıldı.
Eğitimin üçüncü kısmındaysa modern uygulama alanla-
rından örnekler ve yakın gelecek öngörüleri aktarıldı. Bunla-
“Üniversite Öğrencileri İçin 2016
KriptolojiYaz Okulu” Tamamlandı
ra ek olarak, gerçekleştirilebilmesi durumunda tüm dünya-
da büyük değişikliklere yol açacak olan kuantum kriptografi
de ayrı bir başlıkta incelendi. Ayrıca, haberleşme sistemleri,
kablosuz ağlar ve türleri, güvenlik standartları, tempest ve
elektromanyetik anten ve radar sistemleri tanıtıldı.
Akşam yemeği sonrası Siber Güvenlik, Arduino Program-
lama, bilim üzerine söyleşiler düzenlendi.
Öğretici olmasının yanında aynı zamanda gençlerin keyifli
zaman geçirmesini de sağlamayı amaçlayan Yaz Okulunda,
“Hazine Avı” oyunu ile öğrenciler gruplara ayrılarak, ken-
dilerine verilen şifreli mesajların çözülmesi istendi. Bunun
yanında, belirlenmiş gruplar eğitim süresi dışında yoğun
çalışmalar yaparak “İlk Algoritmam Proje Sunumları”nda
yeni ve özgün Kripto Algoritmaları tasarladılar. Eğitimin son
gününde gruplar tasarımlarını sunarken diğer gruplar ise
tasarlanan bu kripto algoritmaları kırmaya çalıştılar. Katı-
lımcılardan bir kısmı TRT Radyo “Öğrenci İşleri” programına
etkinlik hakkında röportaj verdi.
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40
Powered by FlippingBook