TÜBİTAK Bülten / Sayı 177 - Eylül 2016 - page 35

35
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Öğleden sonraki oturumda katılımcıların proje fikirlerini
paylaştıkları sunumlara yer verildi. Her sunum sonrasında
proje sahipleri ITEA3 Başkan ve Başkan Yardımcısından ba-
şarılı projeler geliştirmek amacıyla, proje fikrinin olgunlaştı-
rılması ve güçlü ortaklar bulunması hususlarında geri bildi-
rim aldılar. Etkinlik boyunca katılımcılar birebir görüşmeler
ile proje fikirlerini istişare ederek ortaklık tesis etmek adına
temaslarda bulundular.
ITEA3 Nedir ?
ITEA3, Avrupa’nın yazılım yoğun servisler ve sistemler
alanında (Software- intensive services and systems) reka-
betçiliğini sürdürebilmesi için sanayi liderliğindeki rekabet
öncesi Ar-Ge projelerinin desteklenmesini sağlama amaçlı
kurulmuş bir EUREKA kümesidir. Söz konusu kümenin 2016
yılı çağrıları kapsamında ITEA3 tarafından onaylanan 14
farklı projede Türkiye’den paydaş bulunmaktadır.
Proje Pazarı Düzenlendi
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook