TÜBİTAK Bülten / Sayı 177 - Eylül 2016 - page 33

33
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Türkiye Bilimsel Yayınlarda
Uluslararası İşbirliğini Artırdı
Türkiye, 2010-2015 yılları arasında toplam 205 bin199 bilim-
sel yayının 36 bin 455 adedini (yüzde 17.76) uluslararası işbirliği
ile yazdı. En yaygın bilimsel yayın ortaklığını ABD (13 bin 918)
ile yapan Türkiye’nin, AB ülkeleri ile işbirliği oranı sırasıyla şöy-
le: Almanya (5 bin 951), İngiltere (5 bin 137), İtalya (4 bin 647),
Fransa (4 bin 153) ve İspanya (6 bin 623).
Türkiye ve ABD arasındaki ortak yazarlık oranı 2010 yılında
yaklaşık yüzde 6 iken, bu değer 2015 yılında yüzde 7,81’e yük-
seldi. Dünya yayın sıralamasında ikinci sırada yer alan Çin ile 2
bin 425 yayın ortak yazıldı. Türkiye’nin ortak yazarlık oranları 5
yıllık bu dönem içerisinde yüzde 15’den yüzde 21’e yükselerek
yüzde 40 oranında artış gösterdi.
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook