TÜBİTAK Bülten / Sayı 177 - Eylül 2016 - page 32

32
Bülten
EYLÜL
2016
En Az Gelişmiş Ülkelere Yönelik
Teknoloji Bankası Gebze’de Kurulacak
En Az Gelişmiş Ülkelere (EAGÜ) yönelik“Teknoloji Bankası”
kurulması çalışmaları kapsamında, Birleşmiş Milletler (BM)
Genel Sekreteri Ban Ki-moon tarafından, Banka’nın kurulum
süreci ve yapısına yönelik bir fizibilite çalışması yürütülme-
si amacıyla atanan “Yüksek Düzeyli Uzmanlar Paneli”nin
tavsiyesi doğrultusunda, 70. Birleşmiş Milletler (BM) Genel
Kurulu’nda, Bankanın Gebze’de kurulması ve 2017 yılında
işlevsel hale geçmesi kararlaştırıldı. Bu karar doğrultusun-
da, Antalya’da düzenlenen “Ara Dönem Değerlendirme
Konferansı”nda BM tarafından oluşturulan ve ülkemizi TÜ-
BİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Orkun Hasekioğlu’nun temsil
ettiği Teknoloji Bankası Geçici Yönetim Kurulu uluslararası
camiaya ilan edildi.
İlk toplantısını 26-27 Temmuz 2016 tarihlerinde New
York’ta gerçekleştiren ve Bankanın kurulum aşamasında ta-
kip edilecek adımlarla , hukuki altyapısı üzerinde çalışmala-
rına başlayan Geçici Yönetim Kurulu’nun hukuki çalışmasını
en kısa sürede tamamlayarak, 71. BM Genel Kurulu’na sun-
ması ve Genel Kurul onayını takiben; ülkemiz ile BM arasın-
da bir “Evsahibi Ülke Anlaşması” imzalanması öngörülüyor.
EAGÜ’lere Yönelik Teknoloji Bankası’nın Temeli 2011’de
Atıldı
9-13 Mayıs 2011 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen, IV.
Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) Konferansı
sonucunda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tara-
fından EAGÜ’lere yönelik olarak bilim ve teknoloji alanların-
da bir paket açıklanmış ve EAGÜ’ler için “Teknoloji Bankası”
rolü üstlenecek uluslararası bir merkez kurulması taahhüdü
bu sayede uluslararası camiayla paylaşılmıştı.
E n A z G e l i ş m i ş Ü l k e l e r e Y ö n e l i k T e k n o l o j i B a n k a s ı G e b z e ’ d e K u r u l a c a k
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook