TÜBİTAK Bülten / Sayı 177 - Eylül 2016 - page 29

29
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Proje ile Uluslararası İşbirlikleri Artırıldı, Çok Sayıda Yük-
sek Lisans ve Doktora Öğrencisi Yetiştirildi
Prof. Beklioğlu, projeden elde edilen yararları şu sözlerle
anlattı:
“Bu projenin çıktıları sayesinde iki önemli FP7 Çerçevesi
kapsamında Avrupa Birliği Projelerine (Adaptive Strategies
to Mitigate the Impacts of Climate Change on European
Freshwater Ecosystems [REFRESH] EU-FP7-ENV-2009-1; Ma-
naging Aquatic Ecosystems ve Water Resources Under Mul-
tiple Stresses-acronym [MARS] EU-FP7-ENV.2013.6.2-1) ve
TÜBİTAK COST’a (Aksiyon No: ES1201) ortak olundu. Bahsi
geçen FP7 çerçeve projelerinde tek Türk proje ortağı olarak
yer aldık. Bu projeler sayesinde uluslararası işbirlikleri arttı-
rılarak çok sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisi yetişti-
rildi. Bu sayede yenilikçi araştırmalar yürütülerek saygın der-
gilerde çok sayıda bilimsel makale yayınlandı. Geldiğimiz
noktada TÜBİTAK’tan alınan proje desteği ile uluslararası
konsorsiyum projelerinde ülkemizi temsil eden adres olun-
du. Projenin verileri kullanılarak bir doktora sonrası araştır-
macı ile TÜBİTAK Misafir Bilim İnsanı programı kapsamında
bir araştırıcı ülkemize geldiler ve ortak araştırma imkanı ya-
ratılarak bilimsel makaleler yayınlandı.”
Proje verileri kullanılarak gerçekleştirilen ve desteklenen
proje ortaklıkları, yüksek lisans ve doktora tez araştırma-
ları, sözlü ve poster sunumları ve makale sayılarını gösterir
çizelge:
/
Tamamlanan doktora tezi
5
Devam eden doktora tezi
3
Tamamlanan yüksek lisans tezi
4
Devam eden yüksek lisans tezi
2
Ulusal projeler
1
Uluslararası projeler
3
Uluslararası dergilerde yayınlanan makale sayısı
11
Hazırlık aşamasındaki makale sayısı
14
Ulusal kongrelerde yapılan sözlü ve poster su-
numları
6
Uluslararası kongrelerde yapılan sözlü ve poster
sunumları
25
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook