TÜBİTAK Bülten / Sayı 177 - Eylül 2016 - page 28

28
Bülten
EYLÜL
2016
Eymir veMoganGöllerindeki Bitkiler Kaybolabilir
ODTÜ Limnoloji Laboratuvarı tarafından proje süresince, 17
yıldır aktif olarak örneklenen Eymir veMoganGöllerinin izlenip
araştırıldığını, bu göller için uzun dönemli izleme veri setinin
devamının sağlandığını ifade eden Prof. Beklioğlu, iklim deği-
şikliğiyle 2030 ve 2050 yıllarında Eymir ve Mogan Göllerinde
gerçekleşebilecek olası durumları ortaya koyduklarını söyledi.
Prof. Beklioğlu, elde edilen bulgulara göre, yağışlardaki olası
düşüşler ve sıcaklıklardaki olası artışlar sonucunda göl su se-
viyesinde oluşabilecek düşüşlerin suiçi bitki gelişimini olumlu
yönde etkileyeceğini, fakat bu etkilerin artması sonucunda
gölün çok sığlanması durumunda bitkilerin kaybolacağını ve
gölün ekolojik yapısının tamamen bozulacağını belirtti.
Elde edilen bulguların uygulamacı kurumlarca uygulamaya
geçirilmesinin ülkemiz sığ göllerinin korunması açısından bü-
yük önem taşıdığına dikkat çeken Prof. Beklioğlu, şu bilgileri
verdi:
“Dünyadaki göllerin yüzde 90’dan fazlası sığ ve küçük göller-
den oluşmaktadır. Ülkemizde de sığ göller hem sayı olarak en
fazla bulunan göllerdir hem de en önemli göl tipidir. Sığ göller
sundukları ekosistem hizmet ve ürünleriyle (balıkçılık, içme ve
sulama suyu, yeraltı suyunun korunması, karbon tutulumu,
rekrasyon vb.) toplum hayatını ekonomik ve soyal açıdan et-
kilerler. Suiçi bitkileri sağlıklı bir sığ göl, ekosistemin en önemli
canlı grubudur. Bunların gelişimini etkileyen kontrol mekaniz-
maları ile suiçi bitkilerinin ekolojik yapının korunmasındaki rol-
lerinin bilinmesi, bu sistemlerin hem günümüzde hem de ik-
lim değişikliği ile meydana gelebilecek değişiklikler karşısında
korunmasında önlemler geliştirilmesi açısından büyük önem
taşımaktadır.”
D e s t e k l e G e l e n B a ş a r ı
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...40
Powered by FlippingBook