TÜBİTAK Bülten / Sayı 177 - Eylül 2016 - page 27

27
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
cüsü, Proje Başkanı Prof. Dr. Meryem Beklioğlu, geleceğin
daha ısınan ve kurak dünyasında sığ göl ekosistem yapısı-
nı, hizmet ve ürünlerini korumak için havzadaki doğal su
rejiminin ve su kalitesinin korunması gerektiğini, göl hav-
zalarında tarımsal su ve evsel atık sularının iyi yönetilmesi
gerektiğini söyledi.
“Baraj ve Gölet Yapımı ile Tarımsal Faaliyetlerdeki Artış
Hidrolojik Döngüyü ve Su Kalitesini Bozdu”
Örneklenen göllerde yürütülen paleoekolojik araştırma
kapsamında göllerden alınan ve Pb210 yöntemi ile yaş-
landırılmış çökel karotlarda araştırılan fosil belirteçler ile
(diatom, Cladocera, makro bitkiler, pigmentler) göllerdeki
değişimin ne zaman ve havzadaki hangi değişimlerle baş-
ladığının ve bu belirteçlerin göllerdeki fiziksel ve kimyasal
değişkenlerle ilişkilerinin derinlemesine araştırıldığını anla-
tan Prof. Dr. Meryem Beklioğlu, “Araştırma sonuçlarına göre,
özellikle 1980’li yılların başından itibaren göl havzalarında
çok sayıda baraj ve gölet yapılması ile tarımsal faaliyetlerde-
ki artış, hidrolojik döngü ve su kalitesini önemli ölçüde boz-
muş ve bunun sonucunda ekolojik değişimler tetiklenmiş-
tir. Geçmişten günüzümüze göllerdeki ekolojik değişimleri
tetikleyen mekanizmaların anlaşılması özellikle ülkemiz gibi
uzun dönemli biyolojik izleme programı olmayan bölgeler
için geçmişe dönük önemli veri ve bilgi sağlaması açısından
çok kritiktir” dedi.
Araştırılan göllerde yapay bitki deneyleri ile su içi bitki-
lerinin gölde yaşayan zooplanktona barınak sağlama etki-
sininin yerinde tesbit edilip daha sonra elde edilen bulgu-
lar kullanılarak kontollü laboratuvar deneyleri ile avlanma
baskısı altında bu etkinin nasıl değiştiğinin de araştırıldığını
kaydeden Prof. Beklioğlu, ülkemizin de içinde bulunduğu
Akdeniz iklim kuşağındaki göllerde, suiçi bitkilerinin zoop-
lanktona avlanma baskısı karşısında sığınak sağlamadığının
literatürde ilk defa belirlendiğini bildirdi.
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...40
Powered by FlippingBook