TÜBİTAK Bülten / Sayı 177 - Eylül 2016 - page 24

24
Bülten
EYLÜL
2016
T ü r k i y e ’ n i n İ l k M i l l i G ö z l e m U y d u s u R a s a t 5 Y a ş ı n d a
Türkiye’nin İlk Milli Gözlem Uydusu
Rasat 5 Yaşında
su’ndan sonra sahip olduğu ikinci uzaktan algılama uydusu
olan ve 17 Ağustos 2011 tarihinde Rusya’dan fırlatılan RA-
SAT Uydusu, Dünya etrafında 26 bin 724 tur atarak, 11 mil-
yon kilometrekarelik alanı taradı ve bin 800 şerit görüntüyü
yer istasyonuna aktardı.
TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK
UZAY) tarafından, Kalkınma Bakanlığı desteğiyle Türkiye’de
tasarlanıp üretilmiş olan ilk yerli gözlem uydusu olan RASAT,
tasarım ömrü üç yıl olmasına rağmen, yörüngede beşinci
yılını başarıyla tamamladı. TÜBİTAK UZAY’ın, BİLSAT Uydu-
Türkiye’de tasarlanıp üretilmiş olan ilk yerli gözlem uydumuz RASAT, Dünya etrafında 26 bin 724 tur
attı. 11 milyon metrekarelik alanı tarayan RASAT, bin 800 şerit görüntüyü yer istasyonuna aktardı.
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...40
Powered by FlippingBook