TÜBİTAK Bülten / Sayı 177 - Eylül 2016 - page 23

23
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Bölgesi’nde yer alan sanayicilerin bir araya geleceği “Ar–
Ge–Sanayi Buluşmaları”’nın ikincisi 6 Eylül 2016 tarihinde
Kayseri’de gerçekleştirilecek. Bir sonraki “Ar–Ge – Sanayi
Buluşmaları”nın İzmir’de düzenlenmesi planlanıyor.
Kadın ve Demokrasi Derneği-KADEM işbirliği ile geçtiği-
miz yıl düzenlenen Kadın Girişimcilik Kampı’nın ikincisi bu
yıl 19-24 Eylül 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Faaliyetlerini yurt dışına da taşıyan TÜBİTAK Marmara Tek-
nokent 2016 yılında Newyork, Viyana, Buenos Aires ve Tok-
yo kentlerinde temsilcilikler açtı ve faaliyete geçti.
TÜBİTAK Marmara Teknokent 18 teknopark’la birlikte
uluslararası kuluçka merkezi açmak üzere ortaklık yaptı.
Dört farklı konumda yer almak için yapılan planlamaların
ilki Chicago’da (Amerika Birleşik Devletleri) faaliyete geçe-
cek olan 1000 m² lik bir kuluçka merkezidir.
TÜBİTAK Marmara Teknokent öncülüğünde, yabancı ku-
rum ve kuruluşlarla yapılan temaslar çerçevesinde 26-30
Eylül 2016 tarihleri arasında Türkiye’de bulunan teknopark-
lar ve teknoparklarda yer alan Ar-Ge firmalarından oluşan
heyet ile birlikte teknolojik alanda uluslararası işbirliği gücü-
nü arttırmak amacıyla Belarus ziyareti düzenlenecek. Önü-
müzdeki aylarda Kanada Büyükelçiliği ve Ukrayna İş Birliği
Konseyi ile yapılan görüşmeler kapsamında bu ülkelere de
ziyaretler gerçekleştirilecek.
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...40
Powered by FlippingBook