TÜBİTAK Bülten / Sayı 177 - Eylül 2016 - page 19

19
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
İçin Güçbirliği Devam Ediyor
sıkıntıları örnekleriyle dile getirdi. Ülkemizde yapılacak mo-
tor Ar-Ge çalışmalarında üretilecek ürünün yatırım yapıla-
bilir olmasına bakmadan öncelikle teknoloji ve bilgi üretil-
mesinin gerektiğini, üretilecek ürün için mutlaka bir pazar
bulunacağını belirtti.
Firma temsilcilerinin görüşlerini dile getirmesinin ardın-
dan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Ha-
san Ali Çelik, Motor Mükemmeliyet Merkezi’ne gerekli her
türlü desteğin Bakanlık tarafından verileceğini belirtti. Doç.
Dr. Çelik, merkezde geliştirilecek olan motor türleri ile ilgili
firmalardan en kısa zamanda geri dönüş yapılması gerek-
tiğini belirterek Motor Mükemmeliyet Merkezi Çalıştayının
verimli geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Çalıştayda, TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü Başuzman
Araştırmacılarından Murat Güler tarafından projenin aşa-
maları ve yol haritası hakkında katılımcılara bilgi sunuldu.
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...40
Powered by FlippingBook