TÜBİTAK Bülten / Sayı 177 - Eylül 2016 - page 18

18
Bülten
EYLÜL
2016
M o t o r M ü k e m m e l i y e t M e r k e z i İ ç i n G ü ç b i r l i ğ i D e v a m E d i y o r
Motor Mükemmeliyet Merkezi
Türkiye motor sanayiinin önünü açacak Motor Mükem-
meliyet Merkezi’nin 9. Çalıştayı, 19 Ağustos 2016 tarihin-
de TÜBİTAK TÜSSİDE’de yapıldı. Çalıştaya T.C. Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali
Çelik, Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Kılıçarslan ve
TÜBİTAK MAM Başkanı Doç. Dr. Bahadır Tunaboylu’nun yanı
sıra sektörün önde gelen traktör, iş makinası ve jeneratör
üreticisi firmaların temsilcileri katıldılar.
TÜBİTAK MAM Başkanı Doç. Dr. Bahadır Tunaboylu açılış
konuşmasında, Motor Mükemmeliyet Merkezi ile oluşturu-
lan işbirliğinin sektörü ileriye taşıyacağını ve bu platform sa-
yesinde motor endüstrisi ile ilgili kritik teknolojilerin gelişti-
rilebileceğini belirtti. Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim
Kılıçarslan ise Motor Mükemmeliyet Merkezi’ne olan ihtiyacı
rakamlarla ortaya koyduktan sonra ülkemizin motor tasarı-
mı konusunda acilen üretim bilgisi (know-how) kazanması
gerekliliğini vurguladı. Sektörün önde gelen üreticilerinden
Erkunt Traktör Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep
Erkunt Armağan da konuşmasında Motor Mükemmeliyet
Merkezinin ülkemizde motor geliştirme çalışmaları için son
derece gerekli olduğunu ifade ederek sektörde yaşadıkları
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...40
Powered by FlippingBook