TÜBİTAK Bülten / Sayı 177 - Eylül 2016 - page 17

17
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
157,5 Milyon TL Tasarruf Edilecek
Nuh Yılmaz, Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre
mevcut sıcak karışım asfalt üretim teknolojisinin yerine bu
yeni teknolojinin uygulanması ile yıllık ortalama 157,5 mil-
yon TL tasarruf edilmesinin mümkün göründüğünü söyledi.
Ilık karışım asfaltın, yüksek sıcaklık nedeniyle kısa sürede
yıpranan üretim ekipmanlarının daha düşük sıcaklıklarda
çalıştırılmasına imkân verdiğine değinen Nuh Yılmaz, bu
durumun yıpranma maliyetlerini azalttığına ve tesisin fay-
dalı ömrünü uzattığına işaret etti.
Enerji kullanımının azaltılmasının çevreye verilen zararlı
gaz ve emisyonların da azaltılması anlamına geldiğini ifade
eden Nuh Yılmaz, “Bu teknolojinin çevreye olan ana katkı-
larından biri de kazınmak suretiyle geri kazanılan yol mal-
zemesinin yüksek oranda yeniden kullanılmasına imkân
vermesidir. Klasik asfalt uygulamalarında maksimum yüzde
20‘ye kadar geri kazanım malzemesi kullanılabilirken bu
oran ılık karışım asfalt teknolojisinde yüzde 50’yi aşıyor”dedi.
Asfalt Üreticilerinden Ciddi Talep Alıyoruz
Proje ekibinin, projenin tüm aşamalarında Karayolları
Genel Müdürlüğü Ar-Ge Dairesi Başkanlığı ile birlikte çalış-
tığını belirten Yılmaz, geliştirilen teknoloji ile Kimyasal Tek-
noloji Enstitüsü tarafından pilot tesiste üretilen katkının 11
Haziran 2015 tarihinde, Ankara Çevre Otoyolu Karapürçek
Kavşağı kesiminde uygulandığını ve periyodik aralıklarla ya-
pılan kontrol testlerinden de son derece başarılı bir perfor-
mans elde edildiğini ifade etti.
Projenin tamamlanması ile birlikte TÜBİTAK MAM’ın mis-
yonu gereği üretilen teknoloji ve bilgi paketinin lisans ve-
rilmek suretiyle Türk ekonomisine kazandırılması aşamasına
geçtiklerini belirten Yılmaz, lisans almak isteyen yatırımcılar
ile görüşmelerinin devam ettiğini kaydetti. Yılmaz, yeni tek-
nolojinin Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneğinin katılımı
ile 2 Eylül 2015 tarihinde Ankara’da düzenlenen “Ilık Karı-
şım Asfalt Teknolojileri ve Uygulamaları Çalıştayı”nda sektör
temsilcileri ile paylaşıldığını belirterek, “TÜBİTAK MAM Kim-
yasal Teknoloji Enstitümüzün bu çalışmasının milli ekono-
mimize önemli katkılarının olacağına inanıyoruz” dedi.
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...40
Powered by FlippingBook