TÜBİTAK Bülten / Sayı 177 - Eylül 2016 - page 16

16
Bülten
EYLÜL
2016
K a r a y o l l a r ı n d a U c u z v e Ç e v r e c i A s f a l t D ö n e m i
TÜBİTAK MAM Kimyasal Teknoloji Enstitüsü tarafından ge-
liştirilen “Ilık Karışım Asfalt Teknolojisi”, karayollarında uygu-
lanmak üzere firmalara üretim lisansı verilmesi aşamasına
geldi. 15 Eylül 2012 tarihinde başlayan, TÜBİTAK Kamu Araş-
tırmaları Programları (KAMAG) kapsamında desteklenen ve
Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) müşterisi olduğu
proje çalışması, TÜBİTAK MAM Kimyasal Enstitüsü’nün yö-
netici ve yürütücülüğü ile KGM Ar-Ge Dairesi Başkanlığı yü-
rütücülüğünde 36 ayda tamamlandı.
TÜBİTAK MAM İş GeliştirmeYöneticisi NuhYılmaz, Ilık Karı-
şım Asfalt teknolojisinin mevcut asfalt uygulamalarına göre
hem ekonomik hem de çevresel açılardan artıları olduğunu
ifade etti. Ilık Karışım Asfalt teknolojisinde kullanılan katkı-
lar sayesinde, karışımın hazırlama sıcaklığının 15-35°C azal-
tılarak, 115-140°C arası sıcaklıklara düşürüldüğünü söyleyen
Nuh Yılmaz, yaklaşık yüzde 30 civarında yakıt ve elektrik
enerjisi tasarrufu sağlandığını belirtti.
Karayollarında Ucuz ve
Çevreci Asfalt Dönemi
TÜBİTAK MAM tarafından geliştirilen “Ucuz ve Çevreci Asfalt Teknolojisi” karayollarında uygulanma-
ya başlayacak. Yeni teknoloji ile yılda yaklaşık olarak 157,5 Milyon TL tasarruf edilecek.
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...40
Powered by FlippingBook