TÜBİTAK Bülten / Sayı 177 - Eylül 2016 - page 15

15
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
çok programı olduğunu ve bunların diğer ülkelere transfer
edilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.
Prof. Ergin: “D-8 Ülkeleri Arasında Kalıcı ve Sürdürülebilir
Bir Araştırma ve İnovasyon İşbirliği Önemli”
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin ise kapanış konuş-
masında, D-8 üye ülkeleri arasında kalıcı ve sürdürülebilir bir
araştırma ve inovasyon işbirliği tesis edilmesinin önemine
değindi. Üye ülkeler arasında somut ortak projelerin hayata
geçirilmesine önayak olacak ve bilimsel işbirliğini destekle-
yecek mekanizmaların kurulmasının gerekli olduğunu ifade
eden Prof. Dr. Ergin, bu şekilde ortak sorunlara ortak çözüm-
ler geliştirilmesine olanak tanıyacak çerçeve nitelikte bir
uluslararası araştırma programı oluşturulmasına ilişkin ça-
lışmaların başlatılmasının zorunluluğunu vurguladı. Sürdü-
rülebilir ekonomik büyümeyi sağlamak için teknolojik açı-
ğın kapatılması gerektiğini ve bunun inovasyon kapasitesi
artırılarak, bilgi aktarımı sağlanarak gerçekleştirilebileceğini
ifade eden Prof. Ergin şunları söyledi:
“İnovasyon kapasitesini ve bilimsel gelişimi artırmak için
kullanılan başlıca araç teknoloji transferidir. Şüphesiz tek-
noloji transferi sadece sanayi alanındaki iş birliğinin gelişimi
için değil D-8 ülkeleri arasında her alanda iş birliğinin enteg-
rasyonu için gereklidir. Ancak gelişen ülkelerde insan kay-
naklarının eksikliği, beyin göçü, bürokratik engeller, pazar
büyüklüğü, altyapı ve araştırma alanında yatırım seviyesinin
yetersizliği nedeniyle bunu sağlamak çok da kolay değildir.
Başarı teknoloji transferinin teknoloji iş birliğiyle değişme-
siyle sağlanabilir.”
Toplantıdaki temel amacın, D-8 ülkelerinin sorunlarına
teknolojik iş birliğiyle çözüm bulabilmek ve teknolojik ihti-
yaçlarını belirlemek olduğunu söyleyen Ergin, “Umuyoruz ki
toplantı, D-8 ülkeleri arasında çok yönlü iş birliği ekosistemi
için yeni bir yol ve alan oluşturacak. Bu nedenle biz var olan
bilgi birikiminin ve teknoloji transferi mekanizmasının geli-
şimine katkıda bulunacağız. Bu sayede üye ülkeler arasında-
ki ekonomik entegrasyon da güçlenmiş olacaktır” dedi.
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...40
Powered by FlippingBook