TÜBİTAK Bülten / Sayı 177 - Eylül 2016 - page 14

14
Bülten
EYLÜL
2016
konuşmasında, D-8 ülkelerinin kalkınmaları için birlikte
çalışmaları gerektiği mesajını verdi. D-8 Teknoloji İşbirliği
Görev Gücü 1. Toplantısı’nın da 2011 yılında İstanbul’da dü-
zenlendiğini ve bu toplantının sonucunda pek çok somut
stratejinin ortaya çıktığını vurgulayan Dr. Mou-
savi, 4. toplantıya özel sektörün de katılma-
sından duyduğu memnuniyeti ifade etti.
‘Akıllı Şehirler’, ‘Sağlık Hizmetleri’,
‘Mâlî Hizmetler’ ve ‘Eğitim’ tematik
alanlarında düzenlenen çalıştay-
lar ile devam eden etkinlikte, D-8
ülkelerinden kamu ve özel sektör
paydaşları bir araya geldiler. Katı-
lımcıların kendilerini tanıtmalarına
ve daha sonra birebir görüşmelere
olanak sağlayan çalıştay çıktıları, etkinliğin ikinci gününde
katılımcılara aktarıldı.
İslamKalkınma Bankası Türkiye Ülke Direktörü Salah Jelas-
si, Kapanış Oturumu’nda yaptığı konuşmasında toplantıdan
duyduğu memnuniyeti dile getirerek, toplantı kapsamında
somut işbirlikleri hedefleyen çalıştayların ve gerçekleştiri-
len ikili görüşmelerin oldukça faydalı olduğuna inandığını
belirtti. İslam Kalkınma Bankası’nın Türkiye’de
pek çok güçlü projeye destek verdiğini,
bunların arasında şehirlerde kentsel
taşıma konularının ön plana çıktığını
ifade eden Jelassi, İslam Kalkınma
Bankası’nın ayrıca teknoloji prog-
ramları ve burs programları sağla-
dığına değindi. Jelassi, Türkiye’nin
kapasitesinin yüksek olduğunu ve
diğer ülkeler için bu durumun bir
katalizör etkisi olacağını söyledi.
İnovasyon kapasitesini ve rekabet edilebilirliği artırmanın
önemine değinen Jelassi, bu şekilde üye ülkelerin gelişme-
sine katkıda bulunulabileceğini, İslam Kalkınma Bankası’nın
teknik işbirliği programları, uzmanlık programları gibi pek
D - 8 T e k n o l o j i İ ş b i r l i ğ i G ö r e v G ü c ü 4 . T o p l a n t ı s ı A n k a r a ’ d a D ü z e n l e n d i
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...40
Powered by FlippingBook