TÜBİTAK Bülten / Sayı 177 - Eylül 2016 - page 13

13
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
nüfusun yaklaşık yüzde 60’ını oluşturduğunu belirtti. D-8’in
bu ülkeler arasındaki en önemli küresel girişimlerinden bi-
risi olması sebebiyle taşıdığı öneme dikkat çeken Dr. Ha-
sekioğlu, D-8’in bu çerçevede Müslüman dünyanın ortak
değerlerinin bir göstergesi olduğunu söyledi. “Gelişmekte
Olan” D-8 olarak anılan bu ülkelerin, 19 yıllık bir geçmişten
sonra “gelişmiş” olarak adlandırılmasını temenni ettiğini be-
lirten Dr. Hasekioğlu, giderek büyüyen ve küresel ekonomi
ile bağlarını güçlendiren İslam dünyasının, Akıllı Şehirler,
Eğitim, Sağlık Hizmetleri ve Mali Hizmetler alanlarında işbir-
liği yaparak ilerleme kaydetmesinin kaçınılmaz bir gereklilik
olduğunu vurguladı.
D-8 Teknoloji İşbirliği Görev Gücü 4. Toplantısı’na katılan
D-8 Genel Sekreteri Dr. Seyed Ali Mohammad Mousavi ise
irliği Görev Gücü
ra’da Düzenlen
di
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...40
Powered by FlippingBook