TÜBİTAK Bülten / Sayı 177 - Eylül 2016 - page 12

12
Bülten
EYLÜL
2016
Üye ülkelerin teknoloji ve Ar-Ge kapasitelerini belirlemek,
üye ülkeler arasında teknolojik ve endüstriyel işbirliği alan-
larına dâir yol haritaları oluşturabilmek ve bu alanlarda pro-
jeler yürütmek amacıyla, 2008 yılında kurulan D-8 Teknoloji
İşbirliği Görev Gücü’nün 4. Toplantısı’na ülkemiz ve üye ül-
kelerden yoğun bir katılım sağlandı.
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Orkun Hasekioğlu yaptığı
açılış konuşmasında, D-8 ülkelerinin dünyadaki Müslüman
D - 8 T e k n o l o j i İ ş b i r l i ğ i G ö r e v G ü c ü 4 . T o p l a n t ı s ı A n k a r a ’ d a D ü z e n l e n d i
Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya, Pakistan ve Türkiye’nin üyesi olduğu D-8 (Geli-
şen Sekiz Ülke) Teknoloji İşbirliği Görev Gücü Toplantısı Ankara’da düzenlendi.
D-8 Teknoloji İş
4. Toplantısı Ank
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...40
Powered by FlippingBook