TÜBİTAK Bülten / Satı 174 - Haziran 2016 - page 38

38
Bülten
HAZİRAN 2016
Y ö n e t i m B i l i m l e r i S e m p o z y u m u
TÜBİTAK TÜSSİDE ve İTÜ İşbirliğinde Yönetim
Bilimleri Sempozyumu
TÜSSİDE, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile işbirliği ya-
parak, 8-9 Aralık 2016 tarihlerinde İTÜ İşletme Fakültesi’nde
“Yönetim Bilimleri Sempozyumu” düzenleyecek. Ana tema-
sı “Kamu ve Özel Sektörde Yönetim Bilimleri Uygulamaları”
olarak belirlenen Sempozyuma katılım ücretsiz olacak. Ka-
yıt, bildiri sunumu gibi konularda ayrıntılı bilgi için www.
yonetimsempozyumu.com adresi ziyaret edilebilir. Sem-
pozyumda yapılacak sunumlar ve bilgilendirme toplantıları
ile yönetim bilimleri alanında kamu ve özel sektör çalışanla-
rının, akademisyenlerin ve uzmanların bilgi ve tecrübelerini
paylaşmaları amaçlanıyor. Sempozyum ayrıca katılımcılara
akademik gelişim ve profesyonellerle işbirlikleri geliştirme
fırsatları sunacak.
TÜSSİDE, ülkemizdeki yönetim kültürünün geliştirilmesi,
sürdürülebilir yönetim sistemlerinin oluşturulması, kaynak-
ların kullanımındaki verimliliğin artırılması amacıyla, uzman
kadrosu ve üniversiteler ile işbirliği yaparak Ar-Ge içerikli
projeler yürütüyor.
Ulaşımda Sosyo-Ekonomik Etkileşim Çalıştayı
İETT ile TÜSSİDE’nin birlikte yürüttüğü “Toplu Taşıma
Odaklı İstanbul Trafik Planlaması Projesi” kapsamında mev-
cut ve gelecekte İstanbul’da gerçekleştirilecek olan ulaş-
tırma politikalarının etkilerinin sosyal bilim uzmanlarının
bakış açısı ile değerlendirmesi amacıyla “Ulaşımda Sosyo-
Ekonomik Etkileşim Çalıştayı” İstanbul’da gerçekleştirildi.
TÜSSİDE’nin moderatörlüğünde düzenlenen Çalıştay’a
konusunda uzman akademisyenler, sivil toplum kurumu
temsilcileri ve TÜSSİDE uzmanları katıldı.
Çalıştay’da ilk olarak ulaşımdaki sosyo-ekonomik etkiler
ve bu etkilerin belirleyicileri üzerine mevcut durum ortaya
konulmaya çalışıldı. Çalıştayın öğleden sonraki kısmında ise
İstanbul ulaşımının sağlık, psikoloji, ekonomi ve şehircilik
gibi pek çok farklı boyutlarının ele alındığı bir panel gerçek-
leştirildi. Panelde söz alan konuşmacılar toplu ulaşımın kon-
for artışı ve kapasite iyileştirilmesine vurgu yaptılar.
Trafiğin yoğun olduğu İstanbul gibi mega kentlerde toplu
taşımanın insanlar için daha özendirici hale getirilerek özel
araçlardan toplu taşımaya geçen yolcu sayısının artırılarak
trafikte iyileştirme sağlanabileceğine dikkat çektiler.
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40
Powered by FlippingBook