TÜBİTAK Bülten / Satı 174 - Haziran 2016 - page 37

37
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Türkiye Tohumculuk
Sektörü Çalıştayları
Gerçekleştirildi
Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) ile TÜBİTAK TÜSSİ-
DE arasında imzalanan “Tohumculuk Sektörü Ulusal Strate-
ji Geliştirilme Projesi” kapsamında, alt birlikler ile sektörel
mevcut durum değerlendirme çalıştayları tamamlandı.
21-22-23 Mart’ta Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB), Süs Bit-
kisi Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) ve Tohum Yetiştiricileri Alt
Birliği (TYAB) ile Çalıştaylar gerçekleştirildi.
25 ve 26 Nisan’da ise Fidan Üreticileri Alt Birliği (FÜAB) ve
Fide Üreticileri Alt Birliği (FİDEBİRLİK) ile fidan ve fide üre-
ticilerinin mevcut durumu masaya yatırıldı. Son olarak 3
Mayıs’ta Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB)
ve 4 Mayıs’ta Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği (TODAB) çatısı
altında tohum sanayisi ve üretimi ile tohumluk bayilerinin
mevcut durumu değerlendirildi.
Çalıştayların her birinde sektör temsilcileri, akademisyen-
ler, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı uzmanları, diğer
kamu kurum ve kuruluş çalışanları ile Birlik çalışanları ve di-
ğer paydaşlar yer aldı. Her biri bir gün süren oturumlarda,
SWOT Analizi ve Rekabetçilik Analizi çalışmaları katılımcıla-
rın görüşleri alınarak gerçekleştirildi.
Moderatörlüğünü TÜSSİDE’nin gerçekleştirdiği çalıştaylar,
17 ve 18 Mayıs’ta Türkiye tohumculuk sektörünün genel de-
ğerlendirilmesi ile son buldu.
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40
Powered by FlippingBook