TÜBİTAK Bülten / Satı 174 - Haziran 2016 - page 36

36
Bülten
HAZİRAN 2016
Kurum Kültürü, Takım Olma Eğitim Programı
TÜBİTAK TÜSSİDE tarafından T.C. Şeker Kurumu çalışanla-
rına yönelik “Kurum Kültürü, Takım Olma Uygulamalı Eğitim
Programı”verildi. 60 katılımcı için yetişkin eğitimi prensiple-
riyle gerçekleştirilen eğitimler, iç mekan ve dış mekan atölye
çalışmalarıyla desteklendi.
İki grup halinde yürütülen çalışmalarda kurum kültürü
eğitiminde fark oluşturma, kurumsal yönetişim, misyon,
vizyon, temel değerler, strateji gibi konularda paylaşımlarda
bulunuldu.
Bireysellikten çok takım içinde dayanışma ve uyumlu
hareket edebilme becerilerini artırmak ilkesiyle tasarlanan
takım olma dış mekan atölye çalışmaları, katılımcıların hem
potansiyellerini keşfetmeleri, hem bireysel farkındalıklarını
artırmaları, hem de kişilerarası iletişim becerilerini eğlene-
rek geliştirmelerini hedefledi. Etkinlikler sırasında yapılan
kamera çekimleriyle kendilerini ve diğer katılımcıların takım
oyunları sırasındaki davranış ve tutumlarını değerlendirme
fırsatı buldular.
K u r u m K ü l t ü r ü , T a k ı m O l m a E ğ i t i m P r o g r a m ı
2016 MAM Kurumsal Gelişim Eğitimleri
TÜBİTAK TÜSSİDE ve TÜBİTAK MAM işbirliği ile hazırlanan
2016 MAM Kurumsal Gelişim Eğitim Programı uygulamaya
konuldu. Program kapsamında araştırmacılardan oluşan
dört gruba fizibilite hazırlama eğitimi, üç gruba personele
takım olma & motivasyon dış mekan atölyeleri ve diğer bir
gruba kamuda etik davranış ilkeleri eğitimi verildi.
TÜSSİDE tarafından katılımcıların ihtiyaçları bilimsel yön-
temlerle belirlenerek tasarlanan eğitimler 2016 yılı boyunca
devam edecek.
Yetkinlik Geliştirme Eğitimi
T.C. Hazine Müsteşarlığı Uzman Yardımcılarına Yetkinlik
Geliştirme Eğitimi verildi.
TÜBİTAK TÜSSİDE tarafından T.C. Hazine Müsteşarlığı uz-
man yardımcılarına yönelik “Uzman Yardımcılığı Yetkinlik
Geliştirme Programı” düzenlendi. Üç gün süren eğitimlere
62 uzman yardımcısı katıldı.
Etkili sunum teknikleri, protokol kuralları, toplantı ve za-
man yönetimi gibi konularda Ziya Kürküt ve Prof.Dr. Necati
Cemaloğlu tarafından eğitimler verildi.
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40
Powered by FlippingBook