TÜBİTAK Bülten / Satı 174 - Haziran 2016 - page 33

33
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Mardin MAGROTEX 2016 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı
TÜBİTAK MAM Mardin’de MAGROTEX 2016 Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Fuarı’na katıldı.
Tarım sektörünün ve Ortadoğu’nun önemli buluşma noktala-
rından biri olan Mardin’de gerçekleşen Magrotex’16 Tarım Ekip-
manları Gıda ve Hayvancılık Fuarı bu yıl 3. kez düzenlendi.
Fuar ülkemizdeki tarım, gıda ve sanayi yatırımlarının artmasına
ve bölgeler arası işbirliklerinin gelişmesine katkı sağlamak, sek-
törleri yeni pazarlarla buluşturmak amacıyla düzenlendi. TÜBİ-
TAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Gıda Enstitüsü yetkilileri,
fuar katılımcılarına Merkez ve Enstitü çalışmaları hakkında bilgi
aktardı.
Havacılık Teknolojileri Test ve Mükemmeliyet Merkezi Fizi-
bilite Etüdü Projesi imzalandı.
Ülkemizde havacılık alanında üretim yapan şirket, kü-
melenme, üniversite ve enstitülerin de faydalanabileceği,
sektörün ihtiyaç duyduğu test merkezleri, laboratuvarlar,
rüzgar tünelleri vb. diğer altyapıları kapsayacak Havacılık
Teknolojileri Test ve Geliştirme Merkezi Fizibilite Etüdü Pro-
jesi Sözleşmesi, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakan-
lığı Müsteşarı Dr. Özkan Poyraz, Havacılık ve Uzay Teknoloji-
Havacılık Teknolojileri Test ve Mükemmeliyet
Merkezi Fizibilite Etüdü Projesi
leri Genel Müdürü Dr. Cihan Kanlıgöz ve TÜBİTAK Marmara
Araştırma Merkezi (MAM) Başkanı Doç. Dr. Bahadır Tunaboy-
lu’nun katılımı ile imzalandı.
Proje, ülkemizde havacılık teknolojilerinin geliştirilmesi ve
bir bütün olarak havacılık sanayiini destekleyecek ekosiste-
min oluşturulması için, sektörün ihtiyaç duyduğu test mer-
kezleri, laboratuvarlar vb. diğer altyapıları içeren havacılık
mükemmeliyet merkezi fizibilite etüdü yapılmasını amaçlı-
yor.
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook